Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 19 / sid 27 (AID: v46054.b19.s27, NAD: SE/VALA/01582)
12
Kom for retta Eeskill ij torishollma och Bleff öffuertygatt adh han

hade slagitt Nielsas drengh ij for.n torishollma en puss
och wdfeste ther förre
  Cronan 1
  härrattz höffdinge ½
  härratt ½
  mållz Eganden 1


Kom för retta Måns ij kåperabögdtt och Bleff öffuertygatt adh han

hade slagitt Eskill ij torishollma itt Blouitte och wdfeste ther förre

  Cronan 1
  härratz höffdingen ½
  härratt ½
  mållz eganden penningar 1


Kom för retta lasse girmundsson ij ramnäs ij götritt sochen
och Bleff öffuertygatt adh han hade stött en piga widh öijatt på kiör
ke gården medh itt gisla skafft så Efftter thett 13 Capitell ij Edsöra
Ballcken adh han skulle wdgiffua sin

  hosbonde 6
  härrattz höffdingen 1 ½
  härratt 1 ½


och wnder
gå skrifftt och huatt han skall giffua till Kiörkan loffuade han
Efftter prostens Begeran adh wnder gå

Kom for retta Jon Nielsson ij ramnäs ij götritt sochen fullmyn
digh på sina och alla sina söskenis wägnar, per nielsson ij skarp
ij hijnneridz sochen fullmyndigh på sina och alla sina söskenis
wägnar Suen ij ijsiua ij hamnada sochen fullmyndigh på sin
hustrus wägnar, N: Ingar lassa dåtter, så och fullmyndigh
på sin hustrus sösters wägnar nemliga Ellssa lassa dåtter
thesse for.n tinghskötte all thett arff och ättleffue som the åtte och arfft
hade ij Kieskilltta gårdh ij götritt sochen och thett till ägnatte på-
uell lassasson och Niels lassasson som Nu Boor ij for.n gårdh och
haffua the ther forre giffuitt, nemliga Jon Nielsson Bekommitt
på sigh och sina söskenis wägnar, 90 och thuo dall for en
1/5 dell ij for.n gårdh så haffuer och päder nielsson och hans söskene
1/3 ij liungiskiöpa gårdh ij götritt sochen och ther till medh 47 ½ da
for 1/6 dell ij for.n gårdh, så haffuer och Suen ij ijsiua wpburitt på sin

 

12
hustrus wägnar 23 daller, päder gunnarsson ij Siuulltt wpburitt
på sin hustrus wägnar 23 så haffuer och for.n påuell lassasson och Niels
lassasson wdgiffuitt huar thera hellttena aff thesse for.n penningar samptt
iordh ij liungisköpa gårdh, så adh huar thera skall Beholla hellttena aff
iorden som er thuedellen aff aller Kieskilltta gårdh Bådhe medh thett the
arfftt så och aff thesse for.n kiöptt haffuer

Kom for retta Simon ij aruecka ij götritt sochen och sörgeligen Bekien
de adh han hade Bedreffuitt Enfacktt hoordh och frensemije spiell och Be-
uisde adh hans hustru haffde leijatt widh sengen wdij 5 åhr siugh så
han haffuer låttitt Bäritt henne wdh och in, och en Nu er i samma Siug
dom ther förre Bleff thett på öffuerhettenis nådige och gode Behagh
aff sagdtt adh han wdgiffua skulle ij Bötter
  Cronan 40 dall
  härrattz höffdinge 10 dall
  härratt 10 dall

Sammaledis hordh konnan nemliga Suenborgh wdfeste ij Bötter

  Cronan 20 daller
  härrattz höffd 5 dall
  härratt 5 dall


Kom för retta Estridh ij kåperabögdtt ij  götritt sochen och klageligan 
gaff till kienna adh hennes man war Ihiell slagen aff hennes gärdh
man, nemliga Jacob, då giorde thenne Efftterskreffne, sin Edh på
lagbocken, nemliga gunne ij kåparabögdtt, som när war och å sage
huruledis thett till gick, thett for.n Estridh som mannen mistte Icke
necka kunde, och haffuer thett sigh ij så måtto till dragitt, adh the hade
thuo stycker Engh som them inttitt war skifftt Emellom, wthan pleja
adh Berga thett till hopa, då seger for.n gunne adh om kuellen för
en for.n Eskill Bleff slagen kom Jacob till for.n gunne på hans
acker ther han gick och Skar, och Jacobz hustru war hos honom och
halp honom adh Skerra, då sade Jacob till sin hustru, Nu haffuer Eskill
och Jagh giortt skifftte på Engen oss Emellom, då sade hustruen

  
Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 19 / sid 27 (AID: v46054.b19.s27, NAD: SE/VALA/01582)