Sunnerbo dombok 1633

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 376 / sid 11 (AID: v49319.b376.s11, NAD: SE/VALA/0382503)
10v Kom för Retta Peder i Flatinge, klagandes att en Soldatt
Håkon Perßon i Flatinge hans gårdman hadhe på Wägen
jfrån tofftahollm, ther the hadhe warit vdhj et Skiut-
öll fördt sigh samman, och Peder drogh först vtt sin
kniff, bådhe ådt honom, och hans stallbrodher Jöns Jö-
ranßon, och bleffuo i förstonne ådtskilde Sedan togh
Håkon till en Stacke och slogh Peder armen tuert
af Ett slagh i huffwdet Jthem ett styngh i huffudett
medh kniffwen ett styngh i axlen, jtem stack han i ögat
så at han miste synen på thet ena Ögatt. Men ögat
sitter quartt, så att han hafwer jnghet Lyte i ansichtet
derföre blef affsagdt för Retten at han gaff målßägan-
den 6 Rikzdalr. Sedan Vdefeste han för såramålen
för ögat effter det 3 Cap i Edza: Balk: till 20 marker
och för armen han slogh af effter det 6 Cap i samme
Balk 20 marker Jthem för 3 små såår peningr gifr
Effter det 10 Cap: i samma Balk. Summan 49 marker
till treskiftes
                       Cronan .   .   .   . 32 marker 5 ör 16 pr
                       heredet.   .   .   .  6 marker 16 pr
                       heredtzhöfd  .   .  6 marker 16 pr

Jthem sackfeltes Peder i Flatinge för Snatterebott
att han stall en Lijthen mattsäck i Wernamo marknadtt
bleff werderat för 3 marker Peningr .    .    . 9 marker
                       Cronan .   .   .   . 6 marker
                       heredet.   .   .   .  12 ör
                       heredtzhöfd  .   .  12 ör

2/3 aff Skierserydt i Torpa Sochn  .   .   .   1.
1/3 af Glamßit i wrå Sochn   .   .   .   .   .   .   1.

Sammadagh synte heredtz Edsuorne Nembdemen ett
förfallet Cronehemman Torlarph i Berga Sochn och vit-
na på deras godhe troo och sanningh at dher icke ähr mheer
till vthsädh än 3 1/3 Tr. och der till Ringa Engh hafwer
tillförenne waret förmedlatt 1/2 i altt ouist, men
Effter det hafuer så ringa förmedlades thet 1/3 bådhe i vist
och ouist
11r Anno 1633 dhenn 7 och 8 Novembris stodh La-
ga tingh i Sunderboo häradt widh Rettan tingstadh
hampneda
, öffweruarandes Arrendatoren dher sammastädes
Ehrlig Wällförståndigh Måns Jonßon i Jönekiöpingh sampt
heredtz nembdemän.

                                              Nembden
Jöns Jäppaßon i Rydh Ebbe i hiulßnes
Måns Båtelßon Larß i Alanßkiöp
Peder Johanßon i Juddultt Peder Nilßon i Ößiö
Anders i Bergheem Peder Bengtßon i Trotteslöff
Gijßell i Tranhullt Oluf i Holegården
Peder i Synderwrå Nils Bugge i Skaaarph


Sammadagh kom för Rätta een reformerat Feltwäbell
Nils Biörnßon be:dh j Torlarph och klagadhe att han j
Pryßen i Munto speß, af det tillfelle han med 20 Man
war Commenderat at hålla wårdh och wacht af dhem som
bakadhe brödh till felthet, blefuo af fienden öffwerfaldne och
alle slätt nederhugne, så blef och förbe:de feltwäbell
huggen tänderna een dell af Munnen, hufwdet sönderkloft,
armar och hender sönderhugna, och sedan stungen och egönom
skothen, och ganska jlla hambladher, sedan afklädder, och
kastadt eblandh dhe dödha, jthem han några dagar ther ef-
ter blef af wårt folk funnen och vptagen, och fördh vnder
Läkiere handh; och effter hans skada stoor war, hafuer
han lenge legat vnder lekiere, och kostadt på sigh alt
thet han äger och effter han nu en tijdh hafwer waret re-
formerat och niutet frijheet på sitt hemman, och på
sidst Generall Munstringh ingen plaß måtte bekomma
derföre fruchter han at hemmanet skall skriffuas ho-
nom till Rest; huarföre hafuer han waret heredtz-
beuiß begerandes, der med i vnderdånigheet wår nådige
höga öffwerheet om frijheet och vnderhåldh i Lifztijdhen
på förbe:de heman Torlarph anmodha måtte.


Kom för Retta Algudtt i Bråddaltt klagandes at han
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 376 / sid 11 (AID: v49319.b376.s11, NAD: SE/VALA/0382503)