Sunnerbo dombok 1635

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 37 / sid 1 (AID: v49320.b37.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
[tom sida]

 
1r
Her Begynnas Domboken aff Synnerbo Htt
pro Anno 1635
 
Anno 1635 den 10 Januarij, Stodh Laga Tingh i
Synnerbo ht. Uthi Ångelstadh, Öffwerwarandeß Ståthålla-
ren Öffuer Cronobärgz och Jöncköpingz Lhän, Edle welbordig
Per Månßon Lodh till Hielmßenga och Jtem häradz skrifua-
ren och Underfougden Ehrlige och wälförståndige Harall Trolle och
Per Carllßon i Trotteslöff, Jtem hederligh och wellerd her Månß
i Agunnaritt, Sampt häradz Nembdh.

  Nembden
Jönß Jeppeßon i Rydh, Ebbe i Hiulßnäß
Månß Botilßon i Horn, Oluff i Sckeckarp
Per Johanßon i Judhullt, Anderß i Bergheem
Per Nilßon i Ößiö, Per Bengtßon i trotteslöff
Gisle i Tranhullt, Per i Sönnerwrå
Jon i Snelzböcke, Nilß i Alanßkiöp
Sammadagh bleff affsagdt att Lenzmannen Jon i Nygårdh
schulle betala welachtat Brodde i Marckaritt, eller heradzrett-
ten pro Anno 1633 och Resten pro Anno 1632, til nästkommande
UthskriffningzMöthe, huarest dett icke skier, skall Brodde bliffua
Jnwist i Lenzmannens bohagh, till theß han honom Complet betalt hafuer.
 
         Gårdar Upbiudas,

Trenhult i Hynnerydz Soch frelße 1.
1/8 aff Bösaltt i Marckaridz Sochn 2.
1/8 aff Örnafälla i Marckaridz Sochn 1.
1/2 Tångaritt i s. sochn 1.
1/11 aff Siögården 1.
1/4 aff nordeste gården i Elinge 1.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 37 / sid 1 (AID: v49320.b37.s1, NAD: SE/VALA/0382503)