Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1040 (AID: v205987.b1040, NAD: SE/VALA/0382503)
22v
Nillß Nillson länßman i Markarydh fullmäcktig på Pedher Simonsons wägna i
Hanaba och han på sin hustrueß Sißa Simonß dotterß wägna. Noch fullmächtig
på theß systerß Bengta Simonßdotterß w. och henneß barns N. Nillß Swensons och
Sißa Swenßdotterß w. hwillka hafwa sålt sine arfweiorda luter i Siögården
i Hannaba till Swen Simonson och hanß hustru Nilla Swenßdotter för redha be-
tallning 94 dlr Smt och 4 öhre theß för uthan äger sin broder luth i samma fierding
Elliest ähr Nilla Swenßdotters Jord i Markarydh sålld för 25 dlr Smt och Inlagdt
i Hannaba. ähr således Swen Simonson medh sin hustru Nilla ägande till en fier-
ding i Siögårdhen Hannaba på ett skeppelandh och ¼ dells när.
 
Sammadag framdrädde för tingzrätten Swen Person i Misterhult fullmechtig på Jacob
Broddesons wägna i Markarydh och gaf tillkänna thett Jacob Brodson wplåter och sällger
sin egin arfweluth i Söra gårdh i Markarydh till sin skylldman Nillß Nillson i Markaryd
länßman för redha betallning Nyotyo dlr Smt bådhe för Jord och byrdh. Noch fullmächtig
på Jacob Nillsons wägna i åbo som hafwer bekommit betallning för sin arfweluth
i Söragård Markarydh af sin brodher Nillß Nillson 44 dlr Smt. Noch Johan Nillson för sin
arfweluth i sammagård 44 dlr Smt. Samaledes påfwell Nillson betallning wpburit för
sin Jorda arfweluth i soragårdh Markarydh 44 dlr Smt. Noch Jöenß Nillson tullare i Hallm-
stadh 44 dlr Smt. Theßlikest systrarna Kirstin Nillsadotter i prestorp för sin arfwelåeth
i Söregårdh Markarydh 22 dlr Smt. Jngredt Nillsedotter i Kyllhult 22 dlr Smt. anna Nill-
sadotter i skåne för sin arfweluth i sammagårdh 22 dlr Smt. Nu hafwer köparen Nillß
Nillson sin egen arfweluth i bete gårdh till 44 dlr Smt ähr således Nillß Nillson genom
thetta köph och selfz sin arfweluth ägande till hallf Söregårdh i Markarydh fler ähn
Nillß Nillson blef gifft.
 
Sammaledhes Swen Person i Misterhult fullmechtig på eftterskrefne syskonens
wägna Nembl: Per Swensons w. i Torp och hanß brodhers Nillß Swensons w. sampt
Nilla Swensdotterß w. i Hannaba, Britta Swenßdotterß w. Ibm Ingebor och Kirstin
Swenßdotterß wägna i Hannaba, hwillka sampteligen hafwa sålt sina små arf-
weiordaluther i soregårdh Markarydh till Nillß Nillson nu boendeß i Markary Länß-
man och hanß hustru Ingehr gumonßdotter wpburit therföre betallning tillhoopa
etthundradhe dlr Smt som syskonen hafwa sig emellan skifttat och bytt i Samma
Jordadeelar hafwa warit wpbudne å tinge och lagståndne som Nämbden wittnar.
Ty dömes thetta Jordaköp fast och gilt.
 
Sammadag Nillß Person i Fiäderhollmen framträdde för tingzrätten Mächtig på sin
och sins hustruß Ingebor Swenßdotterß wägna, sällger ett Tunnelandh i Högahollan wthi
Markarydz sochn till Jöenß Joenson i Högahollm och hanß hustru Botill Joenßdotter och 
therföre bekommit redha betallning till godha Nöia sin och fyretyo dlr Smt och 24 öhre
Thett öfriga som Jöenß Joenson i bete gårdh äger hafwer han tillförende lagafång
wppå. Ty afhänder bte sälliare Nillß Person sig och sin hustru Inger, barn och arf-
wom föddom som oföddom. hemulan och tillägnan berörde Tunnelandh in wnder Jöenß
Joenson hanß hustru och arfwom ewerdeliga.
 
Sammadag präsenterades och wplästes twenne längder å tinge thenne een om några Krigz-
manß ödhes hemman i Häradet, then andra om Mantallß skrifning på Säterydz heman
och inkallradhe hemman.
 
 
23r
Eskell i Hallaböke länßman fulmächtig på gumme Joensons wägna i gryßhult och gaff
tillkänna thett gudmund Joenson hafwer medh sins hustruß samtyckio, wplåtna och sälia sin
hustruß Estredh Joenßdotterß arfweiordh i Kringellhollmen som hon eftter sin salige
fadher een hallf gårdh Kringellholmen arft hafwer, till köparen Bengt Person som nu
ther boor för tåhundrade dlr Sm.t och nu Estredt i ättlefwat tree dlr Sm.t Ty hemulas
bete Kringellhollmen i Hallarydz Sochn in wnder Bengt Person och hanß hustru Lucia wd-
dadotter, begges theraß barn och arfwem till ewerdelig ägo.
 
Jöenß Månson i Ekhult solldat för stempning om lägerßmåll medh Karin Johanß-
dotter, kränckt tillförena wthan förallß wittne böthe 3 till 3 skifttes.
 
Framstältes för tingzrätten Kirstin Jönsadotter i Rydh som afwer tillförna föddt tå
oächta barn och nu thett tredie framburit wedh Michaelis A 1661 och försiuter
sig till barna fadher Erland Knutzon i Hökhult, ogiftt Solldath wara sin siste barns
fader. Nu ähr Erland Knutzon borte i Guarnizon wthi Christianßtadh, Ty wpsatis
thett måll till Erland kan komma henne till swarß.
 
Kom för Rtten Pedher Nillson i Extorp Corporal och käradhe moth Jöenß Swenson i stafsiö
å skatta, hwillken beskylleß för een Ny Kappa medh stora Swarta Knappar förkommen
i wexiö nu siste Munstringen hölldz, hwillken Joenß Swenson Dragon tog samma re-
sa een wåtsäck ifrån Månß Torkillson i fothabolet i wexiö then hon igen bekomen
som Joenß Swenson tillstår. dock föregifwer sig mißtagit hafwa. Men Kappan
stallß wth genom een glugg i Joen Nillsons gårdh i wexiö skulle [..] Jöenß Swenson
i stafsiö haft wthi änganäß een grå kappa medh stora swarta knappar, tå then
med sig, för uthan några saaker i wåtsäken. Noch säges ägendom till wåttsäcken
hafwer mist, fått sitt igen, Jöenß Swenson Nekar till Kappan och säger sig willia
wäria medh redh han then icke stulit hafwer. Nu säges wthi wåtsäken war till
8 Richz dlrs wärdhe. Samma målh wpsattes till wydhare Ransakning. Joens i Staf-
siö satte för sig löftte till Nästa ting.
 
Torsten Nillson i Hollm käradhe moth aßar Nillson i yfla för hans son Måns Torstenson
gick wth Dragon för honom tå lofwadt och gifwit honom till första tågit 60 dlr Smt
Nu föregifwer Torsten tå första frigden lychledes kom wptåg Dragonerna skulle till
Norrige och tå giordeß een Ny Summia och lofwades tillökning 10 R dlr thett och Månß
Torstenson skulle bekändt wthi sätt yttersta. som her Major ooß weth berätta. omsider
förlicktes medh händerß sammantakning aßar gifwer till Torsten fem Rdlr i [..].
 
Sammadag angaf han Majoren mtag Joseph ooß een solldat anderß Steenson i Horßöya
thett han wthi ett begraffningz Convent eftter hanß salige medher skulle wedsäga nå-
gra medh eelld och bränd sampt annan gewalt föröfwa willia. Ty begärar han må
antastas af prophossen att sättias, förwar eller lyftte till Nästa tingh.
 
Kom för Rätten Joen Person i Forßa och kärade till Nillß Nillson i Ekonnarp på hans
systerß Karin Nillsadotterß wägna. hwillken fråstuf piga legde joen Persons
skiuth i forßa hem till Flattinge och åther till forßa igeen, men huru thett redh i wägin
blef skiutedt dödt i hennes hemresa till forßa wthi Siöatorp strax om guällen the togo
af sedelen, ty förmenar Joen sigh willia hafwa betallning för skiutedt, eller så gått
stadh igen. I skämningen lånte Nillß Nillßons syster huuß i Siöatorp, och skiutedt blef
strax eftter dödt Joen föregifwer stadedt kåstade 4½ Rihz dlr och begärar laga dombd
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1040 (AID: v205987.b1040, NAD: SE/VALA/0382503)