Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1050 (AID: v205987.b1050, NAD: SE/VALA/0382503)
23v
Som wplästes af Köpm: B. 8 Cap. i L.L. men Nillß Nillson till burdher på sin systres Ka-
rinß wägna 2 Richz dlr i betallning för skutedt dok Joen wille thett icke emoth taga
omsider förlicktes om 4 dlr Smt. som brodheren räckte handh före medh snaraste
betalla och sams afträdde.
 
Sammadag beswärade sig Bengt aßarson thett een änkia h. Elin i Smörhult skulle
wara honom skylldig tror R dlr dok skulle han på första giälldet betalt 4 Rdlr Nembde-
manen arfwedh i wiggåsen, wittnar han war medh på bytedt eftter hennes salige
man tå tillsattes och byttes giällden änkian och arfwingarna emellan. Tå togz
änkim Bengt aßarsons giälld till sig att betalla, och ther på säger Bengt aßar-
son änkian hafwer betalt 4 Rihz dlr och 3 Restera medh Interesse. Bengt aßar-
son begärar låta förmana henne genom ländzmanen Swen i Moanäs om betall-
ning, hwar hon icke godwilligen Clarerar giälldet, må hon framdeles Citeras
till ting att swara och sigh förklara.
 
Sammadag framträdde för tingzrätten m.tig Capitein Steen Håkanson och kärade öf-
wer twå Poikar Jöenß och Per them eene Joen Jöensons son i Somarhult then andre
Månß Bengtsons son i läsare, söner, som hade otta eller fiorton dager för mißom
maren, tagit hanß häst på markone wpp medh then tredie poiken Nillß Månson som
nu ähr rest af bögden tå the hade flött best wthi hanß mark, alla tree poikarna
wore lyka goda att taga wp hästen och ryda een fredingz wägh och ther släpte. Nu
före gifwer Capiteinen Steen Håkanson han såg alldrig sin häst sedan, wthan
hafwer låtit leta, liusa, och sökia eftter honom dock alldrig igen spordt.
Omsider forliktes thenne bönder på sina gåßarß wägnar, medh Capitenen Steen Håkanson
N. Joen och Månß gifwa hallffempte R dlr till Mållßägandenom. Men om tredie poiken som
hafwa stell goßen af wägen, söke Steen Håkanson siellf eller hånß Mållßman som
bäst han kan ther med giordes afträdh.
 
Joen i wägla å skatte angafz för stempning moth fändriken Pedher Eskellson i wän-
daböke, att bötha 3 .
 
Aßar Nillson i gräßhollmen kärade moth sin tillförende legodräng påfwell Swenson
i quinalt om ett skiuth som blef forderfwadt i hemresan ifrån Hallmstad med
2 st salt, bogen brödtz af Pedher Swenson och Larß anderson som ware med i föllie
framkalladeß edheligen wittnade wedh the kommo rydandeß alle tree neder för
een liten brinck, och wed wy redhe kante på skiutedt begge bakfötterna fram
och föll om kull, strax spång dränge af och brötz bogen ifrån, så att skuitet
blef ther liggandeß och blef döödt skiutedt hadhe allenast een brakskoo.
Ellest i sammans körde påfwell Swenson in kom åth sin hußbonde aßar Nill-
son fyra laß och bar mest wplydes och wedh fempte laßedt stortade hästin, fött
strax löste honom från och blef döödh. hosten kåstade 7 dlr Smt. Skiutet kåstade 9 R dlr
Resolutio Emädan påfwell war sönder sin hästbondes reesa till Hallmstadh
och han icke färdades hårdare eller reedh längre ähn hanß föllie och stallbrödher
säges påfwell ledig i ty fall och dömes icke wara willia wållande till skutz-
sens fördärfning. Men hwad hästen wedh kommer må påfwell betalla aßar
14 Smt thett ähr the denga hallfwer skadan hwar.
 
Kom för tingzrätten Jöenß i Ökeßhult och kärade moth Månß Månson i Håå å fräll-
se om 4 lb humble. sållde för 2 dlr Smt. Hwart pund som skedde för tu åhr sedan 
Månß Månson förskuter sig till sin fånges man Nillß Jöenson i fimhult wthi
hwillken humble finnes flärdh, bländader medh pårß. Nillß Joenson i finhult
 
24r
Sägeß wara stämbd dock icke kommit till swarß som humblen skulle blandat haffwen
medh porß. wpsattes till skadeßmannen kommer stembd till Nästa ting Emädhan thett
nekaß. Nillß Jöenson fått laga stembdning. dock må edheligen betygas wedh Nästa
ting laga för fallß wittne.
 
Nillß Joenson i Finhult för stempning böthe 3 mkr 3 skifttes Tingm B. 12 Cap. i L.L.
 
Sammadag framkom een Ryttare ifrån wäßbo häradt och Burßedt Sochn som will
kännaß wedher een muustblacket eenögder häst som mäster Pedher i Odensiö sig till
köpt hafwer af Tyske Ryttare, begäran för skreftt till mäster Pedher.
 
Sammadag angaf wnderfougden Jöenß Nillson thett Hakon Nillson i Traheredt hafwer
sållt ööl wedh Kiörkian Mechaelis dag i åhr. ther Swen Jöenson i Ryßhult ihiäll slog
Erich anderson i bollmarydh, Håkon Nillson hafwer tillförena warit förment
han skulle afstå medh öllsällning besynnerligen om söndagna och store hellgedagar.
Håkan Nillson swarar han för bödh sin hustru hon skulle intedt ööl sälia, hon ey
heller tå giorde, wthan twå Renmare brännewyen eftter Kiörkiotiänsten i Mark-
ningen, Erich anderson kom drucken ifrån Thernhult, Begge wore wedh Kiörkio-
tiänsten. Ellest Näfste Håkan sin hustru tillbörligen. Resolutio Håkan giff-
wer för förargellsen skull till Traherydz Kiörkia Sex mark Smt. och om hanß
hustru eller han sällia enom mehr ähn Törste driker skall honom wara förn
budit wedh withe 40 mkr till konongn, häradet och kiärkian.
 
Sammadag framträdde her Pedher paulius i Lydhult Compastor och kärade moth Per
Krämmare i Tansiö om några priwatz giälld ellefwe dlr på een Mark när
nu säger Per Krämmare wara betalt, dock ther på wpwisar han Per een wpteck-
ningh skerftt. Nu  begärar her Pedher antingen quitte bref på sine Jnwißning
eller nögachtig wittne, eller een sexmanna Edh, medh sexmanna eedh ow[..]da
män att thett ähr Clarerat, moste han sig benöia låtha. Summan war på Jn-
wißningen 76 dlr.
 
Omsidor wthwißade Per Krämmare een sexmanna eedh, thett han hafwer betalt
beege Jnwißningerna och wed sitt som weth emoth sig ther på intedt obetalt, Restera.
 
Sammadag framkom för tingzrtten Johan Person i Ryßby och Erland anderson i Höya
skoga wachtare i Sunderbo häradt saakgåfwo och anklagade eftterskrefwe för Eke
och Boke skadhe.
 
Först Håkan Joenson i Flattinge som bekänner sig hafwa huggit een Eek på bya
allmening till eeke bohl wthi Skegzö. Resolutio Håkan Joenson  eftter giort ger-
ning böthe som skogz ordinantie 3 punckt innehåller till Cronan 9 dlr Smt
till åklagaren sex mark och häradet Sex Smt.
 
Jöenß Swenson i Flattinge tillstår sig huggit hafwa een eek på oskifttat all-
mening böthe sammaledes till Cronan 9 dlr Smt. åklagaren Sex mark ohäradedt
Sex marck Smt. och plantere tu igen för hwardt.
 
Erich i Horßnäß stembd för Eke böthe 3 för stempningz försättiande
Brodher i ällmåß för stempning om böradhe trädh böthe 3 .
Larß i Sällebråthe för stembdningz försettiande 3 Tingm B. 12 Cap.
Månß i priseboda för stembdning böthe 3 .
 
Joenß i Bockzhult framkom och bekänner sigh huggit hafwa een book till wedh 
böthe eftter ordinantien 3 punckt till Cronan 9 dlr åklagaren 6 mkr häradet 6 .
och plantere twå stycke igen.
 
Nock gifwa Häigderydarna till känna thett till Kråk brodh i Markarydz gierde be
höfwas till broabygning på allmeningz kongz wägen 42 st. afmärkte och syn
the ekor.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1050 (AID: v205987.b1050, NAD: SE/VALA/0382503)