Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1750 (AID: v205987.b1750, NAD: SE/VALA/0382503)
1v
Anno 1664. then 7. 8. och 9 marty ordinarie ting stodh uthi
Synderbo häradh widh rättan tingstadh Hamneda, öffuer warandes Edle
wälb: Nils Nilson Lindegreen till Forsa, Spånislanna och Bräkintorp, Assessor
uti kongl. Götha rykes Hofrätt, och Häradz Höfding öffuer Synderbo häradh
wnderskrefuin Lagförare, sampt häradz Edzswurin nämbd medh me-
nige almoge tillstädes aff bemälte härade.
 
Nämbden.
 
Åke i ragnilaköp, Jon i rydh, Arfuid i wiggåsen, Jon i Horn,
Birge Kråk, Simon i wästerhult, Peder i Berghem, Jon i wiggåsen,
Jon nilson i Dragerydh, Peder i skinnersbygd, Johan wicksiö, Anders i ooshult
 
Sammadag framstältis för tingsrätten Peder Jonson i wiggåsen å skatta frälse
gift man, som ähr kommin i bygdataal och mißtanke för ett löß quinfolk
Anna bd: som tiänte honom om Sommaren, och satt inhyses hoos ho-
nom i några åhr om winteren, nu sägis hon Anna war hafuande medh barn
tå hon afreste bygden, i michaelis war ett åhr sedan, och ingen spordt hwar
hon ähr stanat, Eftter alfuarlig förmaning, omsidor bekänner Peder Jonson
han hafuer haft lägrismål medh bte kona Anna, och bedriffuit medh hen-
ne hoordomslast, och han weet ingen annan för sigh wara hennes barna-
fader.   Resolutio: Peder Jonson böte eftter publicerat straff ordinan-
tie 80 dlr. S.mt. och stå uppenbara skrifft.
 
Sammadag uplästis kongelig Majestetz Confirmationis Breff till Häradz-
nämbd i Synderbo härad om dagzwärke på gloriwyrdigst i åminnelse, ko-
nungx Gustavi Adolphi Breff, Daterat then 1 Septembris Anno 1617
Lydandes på fryheet på dagxwärke, skiutzfärder, och småhielper, dhet
sæmma nu på åhr 663. then 23 Decembris ratificeras, Daterat Stocholm
beseglat och underskrefuit aff then höghährat Kongelig Regering på
Kongeligh Majestetz wägnar.
 
Sammadag ibland andre ärende ther förhandlades framträdde för tingzrätten
Peder Pederson i Ingelsköp klageligen gaff tillkänna, thet all hans ladegård
medh höö och sädh hus och all inrede, en koo och några gitter och bockar om
nattertidh i asko afbrändis then 9 Novemb. 663 till halff annan fierding
aff Ingelsköp, nemligen till een stoor skade öffuer hundrade dalers wärde
Såsom thenne oförmodelige skade wådeldh ähr allom ther i grannalag och
sochn uppenbart och i häradit witterligit, sådan ynkelig wådeldz skade blef
bte: Peder Pederson i Ingelsköp öffuerkommin, ty bewiliades eftter lag och Landz-
sedh Brandstadh Bygn. B. 37 c i LL. och Emädan thetta hemanet Ingelsköp
i Hinnerydz sochn, ähr anförds wordit under Cavallerytz staten, ty å Jordaran
sakning aff högwälborne herren Landzhöfdingen betalat i sådane måhl sökia tingz-
bewys, att få niuta weder börlig skattz fryheet till gårdsens och sin store skades
uprättilse, och Ryttaren therföre igen af Cronan nådgunsteligen bekomma tillbör
ligit wederlagh dhes till mehra wißo.
2r
Sammadag framstälte sig för rätten å tinge Johan Jacobson i borsna dråpare
och lätt insinuera och upläsa sitt Leigde Breff Daterat rydh dhen 24 Februarij
A. 664. wnderskreffuit aff Landzhöfdingenom her Georg guldenstierna fryherre till
Lundholmen, herre till Stäke dr Icloger till och från ting att komma i sitt be-
håld. Ther iämpte framkom dhens dråpnas fader Peder Jönson i Hyalt af Ryß-
by sochn, sorgeligen gafs tillkanna thet thenne Schåniske Ryttare Johan Jacobson i
borsna, haffuer huggit hans son Jöns pederson öffuer hufwudit medh sitt swärd,
att han dher eftterpå tridie dagin afsompnade, huilket skedde allehelgonedagh
1 Novemb. A. 663. dher till Johan Jacobson icke kan neka, nu uplästis then
förra ransakning och angifning å tinge om thetta måhl then 17. Decembris A 663
som beskriffuen finnes.     Thernäst framkallades witnen, som hörde huru
trätan begyntes, och sågo huru perlamentit aflupp. nemligen oluff oluffson i theß-
ås, Jon Biörson i ryßby, Jöns anderson i öfueråkra, Bengt Jönson i ryßby, sampteli-
gen aflade sin lyfliga edh medh hand å book, sedan seerskilde förhördis, som eftter
fölier:   först Oluff Olufson widh sin siäl saligheet bekänner, begynnnelson till trätan
emellan Daniel Johanson och Johan Jacobson hörde han intet, utan widh the kom-
me medh Lykferden, Daniel redh eftter, Johan före, tå sade Daniel fodrar tu migh räkte
ut handen, och wille försättia skåtit af pistolen, tå Johan sade iag skiuter tigh, Da-
niel swarade, skiut fanen, i ty samma small bößan af och lodit genom haka
kinahudan, och Daniels arm, som säger sigh giffuit therföre i läkare lön,
twå rixdaler, Sedan medan the sats på hästarna, fingo the ut hwar sin wäria,
och struke tillsammans, dock ingen mehr skada skedde then gångin, i ty samma
stupade Daniels häst, Sadel giorden brast af, och Daniel till marken, Johan
föregiffuer, i ty samma kastades en steen i sydan på honom, men huilken then
utkastade weet han icke, Lykfärden gick fort, Sedan bleff oluff icke warse, för
än the nu dräpne drängen, Jöns Pederson slogh medh Karbinen till Johan Jacobson
öffuer axlan ett slagh, och han segnade nedh på thet ena knäet, dher medh
weet intet han mehr om then saken at witna, eftter han folgde fort medh lijkfär-
den, och togh afträdh,   Thernäst inkallades Jon Biörson i ryßby, på sin siäl
saligheet bekänner, han hörde Daniel Johanson sade, och badh honom intet
slå sin häst medh wredne widian, sedan hörde han intet hwadh Johan swarade,
utan sågh Johan redh före, widh paß ett steenkast, så något af wärjia, Daniel
folgde lykfärden, Johan Jacobson swarade Daniel rydh intet hyt, iag skiuter
tigh, i ty samma skiöt Johan pistolen löös, och skadde Daniel widh haka-
na och genom armen, som Oluff berättat haffuer, Ther hoos bekände widare
at såsom elden af skåtit kom i klädit som Daniel hade om halsen, tå kom
Simon i tranhult, och togh Daniels kläde bort af halsen och släkte, i ty togo
the uth hwar sitt swärd, så stupade Daniels häst, Sadelgiorden brast aff
Daniel till marken på ett steenröör, widh Daniel kom uppå hästin igen, wände Jo-
han om sin häst igen och wille hugga Daniel, the struke tillhopa medh bara
wäriorna och hwar försatte, ingen mehr skade tå skedde, utan kyrkiofolket
förhindrade, Sedan, war drängin Jöns Pederson på ena sydan wägin, wedh Jo-
han Jacobson kom rydandes, hwadh ord tå fölle hörde han icke, utan Jöns pe-
derson slogh till Johan Jacobson medh karbinen öffuer axlen, Johan seegh nedh
på thet ena knäet, strax kom Jacob gullsmedh, och fick i karbinen eiler armen
och wille hielpa dråparen, hwilken och rykte medh then dräpne om karbinen, och
såledis förhindrades att han hwarken fick slå emoth eller sig wäria widh ty
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1750 (AID: v205987.b1750, NAD: SE/VALA/0382503)