Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1780 (AID: v205987.b1780, NAD: SE/VALA/0382503)
4v
Sammadagh ibland andre ärande ther förhandlades tillspordis nämbden medh almogen
tillstädis aff öffuerstens wälb: Welheim muskamps tiänare Jon Jonson, hwadh the
wetha om wälb: wlff melchersons läginheet Förnämbligast? Nu witnar almogen med
nämbden såsom medh en mun the wetha icke honom Wlff melchorson hafua warit [..]-
[..] eller bosatt, utan han west wåda wäga eld och wate, doch dreck gerna medh sin
frw, sålde och satte bort sitt iordagodz i häradet, nu till han går här i bygden
och tigger, och så gångio i några åhr, undertidhen medh slantuge klädher, witnar
och af aller man han haffuer altidh warit widh sitt förnuft, och ichem finne behål-
lin, allenast uti druckismål underlig och toket, mtig mårtin Hindrichson Landz-
gewaldigare upstego och berättade widh sin siäl saligheet, thet han hafuer uthlagdt
och giffuit till bemälte wälb: Wlff melchorson sin skatt i otta eller tiyo åhr
för thet hemanet han nu boor uppå, Balkarp bd. när han war nykter myns han gra[..]
noch hwadh som bestältis eller betaltis, men när han war druckin bleff han or-
derligh och obeskedligh.   Majoren mtig Josep oos upstegh och bekänner
han war hoos tå wälb: Weilhem Muskamp lofuererade en gång som han sågh
siuhundrade rixdlr i reda peningar till wälb: Wlff melchorson, och hans frw,
wälb: frw Lisabeth Kåse struck in penningarna i sitt förckläde aff bordit,
Bediandes sigh så sant Gudh huldare etc ther medh afstegh, att så ähr å tinge. etc
 
S.d. framkom hustru Kirstin Pedersdotter medh sin dotter Jertrudh andersadotter
ifrån Upland och gaff tillkänna om thenna hustru Jertrudz man salig Pe-
der Erichson som ähr förkommin och mehnar eftter Erichz ord i quarnagården,
hans hustrus och sons, een karl skulle wara mördat på Bräkinhult, att thet skulle
wara hennes salige mans lyk, Erich Nilson i quarnagården framträdde för rät-
ten och säger sigh icke kunna läggia thenna tree för anteknade mord saak till el-
ler någon annon N. Aßar Nilson i gräßholmen, Mårtin Jönson i Kyllhult, Ger-
mund Jönson i sånna, utan hästarna hafua the tagit från fremmande karlar, och
haft, som war widh michaëlis tidh try åhr födan, men hwadh the wore för an-
dra som miste hästarna, eller hwar the wore hema weet han slätt intet, Elliest
kan icke underlåtas hesterna ähro nåket långwägis kompne och icke någon
wist sagisman, som kan stå för sagan, att thenne tree män hafua någon mör-
dat på Bräkinhult, Ty uplästis förra tingzranskningar .
 
Sammamåhl skiötz till häradz nämbd eftter lagh högmåls B. 1 och 7 cap
i LL. Nämbden swarar the må wäria sigh sielffue, hwar medh en tolff manna edh
swäria, altså omsidor utwißade thenne Aßar i gräsholmen, Mårtin i Kyllhult och
Germund i sånna hwar en tolff manna edh till nästa ting, att the aldrig haf-
ua mordat något karl.
 
S.d. framkom Jöns Hindrichson i trotteslöff medh Bengt Larson i åby och
kärade moth Bengt Jonson i äpplanäs och Jon Jonson ibm, om en gårdafierding
i åby, then Jon Bengtson i äpplanäs war barnamålzman eftter salig Arfuid
Pederson i Åby och skulle inlöst ¼ i åby för 200 rixdlr aff barna arfuit, nu wil-
ia arffuingarna intet behålla iorden utan begära sina peningar igen, 200 rixdlr.
upsattis till widare ransakning och barnen 2 stycken bliffua myndige.
5r
Sammadag framstältis Jöns Jonson i tolarp å frälse ogift skräddare, bekenner
sig lägrat hafua Kirstin Swensdotter ibm, barn saman aflat som föddis otta
dagar för midsommaren A. 663. nu nekar Jöns Pederson icke till Lagris målit.
utan till barnafader, eftter thet skulle feela på poikens häfd några weckår
moth barnafödslan, Kirstin ähr född af äkta säng, barnet leffuer ännu.
Resolutio,   Jöns böte eftter Lagh Gift. B. 3. cap. i LL. 49 mk till 3 skiftis
fadrenom Konungeno och häradet, Jöns lofuar till barnafödan en koo
och en t. rough.
 
S.d. framträdde Länsmannen Ingemar i balke och gaff tillkänna han war
Länsman i nyttia sochn A. 657. Tå fick han befalning aff Cronones häradz foug-
te nu salig Anders Larson på höga öffuerhetennes wägnar att låta maka och ba-
ka konungztiyonden i brödh, och krygzfolkit som bleff inlagdt i bygden för-
tärde thet och mehra medh, Bolmarydz by, haffua betalt haradzfougten
salig Anders Larson för sex gårdar, widare föregiffuandes Länsmannen wara
pantader för thet samma på nytt igen och förmehnar wilia hafua thet igen
af gårdarna i bolmarydz by sex stycken; Thenne eftter skrefne begära the
må afläggia sin lyfliga edh, N. Ingemar i Balke, Simon i wästerhult, Jon
Nilson i bolmarydh, Anders Jönson ibm, Peder Jönson, Simon månson, Jon i bolma-
rydh Nilson, på sin siäl saligheet witna och betyga, the hafua redeligen be-
talt tree mark Sölfuermynt för hwar skeppa tiyonde sädh roug och korn till
salig Anders Larson konungz häradzfougte. och giorde afträdh.
 
Sammadag framstegh för tingzrätten mtig Mårtin Hindrichson
Landzgewaldigare och gaff till känna, thet en öffuerdådigh dråpare, An-
ders Larson i biärshult bd. rymbdt soldat, haffuer i Julas war tu åhr
sedan skutit ihiäll en ährlig danneman Jöns Michelson i Hiortsberga uthi
Hinnerydz sochn på sin kyrkiohemwägh om en söndagh ståndandes i hans
egin gård och skiött bte Jöns Michelson widh han kom sin rätta kyrkio-
hemwägh in moth gården, twert igenom lyffuet banasårit, att han på halff
annat dygn ther eftter afsompnade, dråparen togh strax till flykten.
Noch haffuer bte dråpare tillförena sammadagh medan Jöns Michelson war
widh kyrkian trugat hans hustru till att giffua sig öhl och brännowyn, på
sistonne und sade wärdia i gårdin, sig wilia skiuta hennes man i hiäl, Ty
skickade hon hemligen budh emoth sin man, att han wille sig wakta och
hålla undan för bte Anders Larson soldat: mannen swarade budit, Jagh
haffuer honom intet ondt giordt, Jag weth iag må thöra på hem i min gård
iag skattar före, hwar eftter strax skedde skaden, nu gå han under tiden
up öffuer gamble gräntzen, stiäl och gör bofuastyrken här i bygden, bewäp-
nader medh tree Ladda bößor och twå långa knyffuar undsägandes till döden
the honom antasta eller fånga wilia, Sammaledes Jöns Nilson häradzssakö-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1780 (AID: v205987.b1780, NAD: SE/VALA/0382503)