Sunnerbo dombok 1686

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:37 (1681-1686) Bild 4360 / sid 15 (AID: v206181.b4360.s15, NAD: SE/VALA/0382503)
14
penningarna emottaga effter Mätismanna orden
och samma jordh till klagerderne Cedera och affstå,
giöranders dermedh affträdh.
 
Sädan inställte sigh för Rätten H:s Ährewyrdigheet
Kyrkioherden i Giötherydh M:r Anders Jngerman
beklagandes sigh huruledes åboerne på 1/3 af Stomben,
Neeka intet hafwa ehrlagt sin Skatt på 4 åhrs tijdh,
fördenskull nödhsakat rätten om Adsistence att tillijta,
Rätten heröffwer sigh såledhes förClaradhe, att dher som
ägenderne till bem.te 1/3 innan 3 weckors dagh
effter detta Datum samma Skatt, som kan för kiör-
kioherdhen restera, icke ehrlegga och betala, Låffgifues
Kyrkioherden, effter godhe Männs wärderingh på näste
Tingh samma 1/3 lagl. upbiudha, och efter des laga Ståndh,
Skafft och Tingskiötningh effter Lagh åthniutha och bekomma.
 
Widhare Kiärandhe, Kiörkioherden Mr Anders Jngelmn
till Måns Joenßon i Rambnäße som skulle weder
Tittul af Kiöp innehafwa och possidera 7 skeppe-
landh Jordh i Rambnäsa torp oansedt kyrkioher-
den till Rambnäsa torp ähr ähgandhen undanta-
gandes dhe 7 skeppe landh, förmenandes altßå
sigh wara närmast dher samma at inlösa.
Till answar sigh sisteradhe Måns Joenßon, upwj-
sandes ett Kiöpebref af d. 25 Martij 1685. huar
utj Mentioneras det Måns samma 7 skeppeland
för 14 dlr Smt inlöst hafwer, påståandes Det han
wedh samma sitt kiöp, måtte blifua handhafdh
och Maintinerat, der emot Kiörkioherden
Exciperade, Warandes om samma kiöpebrefz rich-
tigheet twiffwellachtigh, Protesterandes dett
Attestanterna under samma kiöp, måtte dett sam-
ma medh Eedh på näste tingh verificera, bleff
fördenskull detta ährendhe till näste Tingh Dif-
fererat, då Måns Jonßon skall wara förtänkt,
15
Samma Pehrsohner kiöpebreffwet underskriftt
haffua, framskaffa, hwaröffwer TingzRät-
tens resolution föllia skall.
 
Samma dagh förliktes Joen Nanneßon i Wig-
gåßa medh Solldaten Jons Månßons fullmech-
tiga Måns Pehrßon om 9 dlr S.m:t han skall hafua 
upbuhrit aff Solldaten Jöns Månßon, och änkian
Gunnell i Slättewrå för besitningzrätten af 
8 skeppalands Jordh uti Stomben Slättewrå, hwalte
Joen Nanneßon till den afstodh och cederade, så
ledes dett Joen Nanneßon giffwer dem tillbaka, 
uthi ett för allt 4 dlr S.m:tt, gåffwo der på 
händer sammans och togo afträdhe.

Dernäst Effter klagandhe Kyrkioherden Ehrewyr-
dige och wällerde Hr Mr Andr: Jngeman till
Börge Pehrßon i Nääß för det han intet will betahla
deß Prästeränttor fyllest uth, söker niuta der
utinnan förmedlingh, effter som gården till
uthlagornas ehrleggiande, förmedert ähr, hwil-
ket Rätten finner Spenna emot Kongl. Maytz
allernådigste resolution af åhr 1668 den 25
Septemb. pröffwandes derföhre Skiäligt, det
han sine Presteränttor oaffkårtat till Kyr-
kioherden ehrlegger, lijkmähtigt Expressionen af
högstbem.te kongl. Maytz egen allernådigst reso-
lution.
 
Uppå Welbem.te Kiörkeherdes requisition bewilliades
Een förbudz Sedell, det ingen skall understå sigh siellff-
willigt, att giöra någon ofredh på åker eller Engh
medh t[..]ndhe eller annat Slicht, hwarigönom
icke allena siellfwa Egenden och deß grannor lij-
dha Skada, utan och Kongl. Mayttz Tijondhe Märkel.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:37 (1681-1686) Bild 4360 / sid 15 (AID: v206181.b4360.s15, NAD: SE/VALA/0382503)