Sunnerbo dombok 1715

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:20 (1715) Bild 1470 / sid 221 (AID: v950363.b1470.s221)
220
  J Sunnerbo Häradt begyntes Tinget d: 7: february  
     
  HoffJunckaren Högwälbne Hr Baron Axel Linde[..]  
  och des fru Debora Grönhagen försållt till hans  
  Excellence Kongl. Rådet och Præsidenten, högwälbne  
  Hr grefwe Jacob Reenstierna fölljande hemman her  
  i häradet och Liunga Sochn,      Sommarsäte Norregd  
  1/2 ränter 21 dhlr, Ößiö 1/2 räntar 24: dlr Smt  
  hwarföre med ett hemman i Wäßbo är gifwit J  
  kiöpeschilling 1975: dlr kopparmt, Efter breef  
  d:     Sept: 1714 upbiudes altså dhe 2ne här j  
  häradet belägne hemman 1ste g.
     
  Påhl Nielson i Kiälbäck, Harald Nielson i Bäcka-  
  weeka, Jöns Jönson i Kiärebärga och Pähr Ollson  
  i grimsbögd, efter breef af d: 25 febr 1715: för  
  sållt till sin Broder Swen Nielson i Klöxhult  
  1/2 g. i Klöckzhult Söndragd. Skatte, som dhe arft  
  efter sine Sl. förälldrar,  i så måtto att kiöpa-  
  ren gifwit för den ena fierdingen tillyka med  
  dhe derföre gående Monderingar – 150 dlr Smt,  
  Men för andre fierdingen, allenast gifwit 70:  
  dlr efter han Monderingen derförr sielf op  
  rättat, warandes altså heela KiöpeSumman  
  220: dlr Smt:, upbiudes 1 g.
     
  Pähr Håkanson i Eeka, Johan Håkanson och Inge  
  borg Håkansdotter Jbm, efter breef d: 28: Janu-
 
  ary 1715: försållt till sin Broder Pähr Håkan-
 
  son i Sickinge deras arfda Jordeparter utj
 
 
221
  Eeka Norregd. Skatte Nembln Pähr Håkanson  - 9 Skeppe-  
  land och derföre bekommit 30 dlr Smt, Johan Håkan-  
  son äfwen 9 skeppeland, mot bekomme 30 dlr dito  
  Enkian Jngeborg Håkansdotter 4½ sklnd för 15  
  dlr S:mt som är med den dehlen han sielf arft 1/3 ding  
  i heela gården, upbiudes 1ste g.
     
  Pähr Pärson i Tutary Jacob Pärson i Töttia, Mathias  
  Pärson och Oluff Pärson, tillyka med Botill Pährs-  
  dotter och Pähr Anderson i Nääs, försållt till Sochne  
  skomakaren Jöns Månson ¼ Skattejord i Toffta  
  Norregd. för En Kiöpeschilling – 90: dlr S:mt, Efter  
  breef d: 9: January 1715: upbiudes 1 g.
     
  Swen Nielson i Torp, Gunne Pärson i fagerhult  
  och Eskell Johanson i Exhult, efter breef af d:
 
  22 febr: 1707: försållt till Tufwe Jönson 1/4
 
  Skattejord af Exhult gård för En Kiöpe Suma a 25:
 
  dlr S:mt upbiudes
1 g.
     
  Enkian Elin Månsdotter i Dragary försållt
 
  till sin Måg Jöns Anderson 1/8 af Skatterätten
 
  dragaryd, tillyka med Munderingarna för 100:
 
  dlr Smt: efter breef d: 12 Jan: 1715: upb.s 1 g.
     
  Jöns Pärson i Rataryd sålt till sin Måg Gud-  
  mund Olufson ¼ Skattejord i Ratary Söregd.  
  för 120: dlr Smt efter breef d: 15: January  
  1715 upbiudes 1 g.
     
  Erik Pärson i Biärnaryd låter upbiuda 1/4  
  Skattejord utj Pähr Biörnsons gård i Ratary  
  som han af des Moder, afledne hust: Jngeborg  
  Nielsdotter skall hafwa kiöpt för 120: dlr Smt efter  
  breef d: 3 febr 1715 1 g.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:20 (1715) Bild 1470 / sid 221 (AID: v950363.b1470.s221)