Sunnerbo dombok 1709

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/9
230

Sunnerbo Härat


Påfwel Nilßon i Wägerås, kiöpt af Nils Anundsson i Ryshult,  
Påfwel Swenßon Saltpetersiudare, Anund Rosander
 
och Torsten Swenßon theras jordedelar i Wägerås för
 
37 dlr 8 öre S.mt, förutan des egen Erfdapart, bref
 
dat: d 1 May 1694. Opbiudes halfwa gårdn på 
 
fyra skieppeland när
1 g.
   
Gevalliern Jonas Perßon i Bökhult, kiöpt af Swen Gum-  
maßon Jbm twå broderlotter för 120 dlr,
 
hans hust Elin Diursdotter för – 30 dlr, förutan
 
Jonas Perßons och hans hustrus häfdalott – 30 dlr
 
tillhopa bestyger sig för 1/3 skattejord tillyka med
 
Mundteringen – 212 dlr S.mt bref d 24
 
octob: 1708. Opbiudes
1 g.
 
 
 
 
231
Swen Swenßon i Bökö, kiöpt af Erland i Ellmås,  
Bengt i Sälebråten och Erland Perßon i Basarås, theras
 
skattejordz andelar i Bökö till – 120 dlr för ¼, hwaruti
 
kiöparens Erfdepart till – 53 dlr 10 2/3 öre S.mt intecknade
 
är, efter bref d 30 Novemb: 1708. opbiudes
1 g.
   
Börge Jönßon i Granhult, låter till sin säkerhet inteckna  
Daniel Gummaßons i Rangelakiöp förskrifning
 
af d 27. Februarj 1708 på 160 dlr S.mt,
 
Noch efter bref d 13 April 1708 på låntagne
 
80 dlr S.mt, till Michelsmäßa at betala, och i under-
 
pant lemnat gårdebrefwet på skattejorden i Rangela-
 
kiöp, med jnteresse från Wårfrudag – 1708.
 
Jtem deßutan Börge försträckt Daniel 10 dlr
 
S.mt, som efter begierran uti protocollet annoterat
 
 
 
Eskel Nilßon i Källshult, kiöpt all skaterätten af samma heman
 
båda för 60 dlr efter bref d 8 Decemb 1705. som 
 
för 40 dlr af Torsten Perßon i Kiällshult och Sohne
 
Simonßon i Lindås för – 40 dlr opbiudes
1 g.
 
 
Jöns Olßon i Fornahäßle, kiöpt af Anders Jacobßon i Wägla,
 
Jngier Jacobzdotter i Torßhollma och Kierstin Jacobz-
 
dotter i Hallseryd, theras skattejord i Eleböke, som är
 
hälften af hemmanet för – 110 dlr S.mt, bref d 20
 
january 1709. opbiudes
1 g.
 
 
Hr kyrckioherden Magister Jonas Fagræus, opwyste
 
Rusthållaren Jöns Jönßons i Trotteslöf obligation
 
af d 4 Novemb: 1698 på 150 dlr S.mt, Emot under
 
pant halfwa skatte och Norregd Trotteslöf, som
 


 
 
 
 
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/9