Sunnerbo dombok 1711

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/11
1008
den Bengt Erickzson d 3 Febr: 1709. haar
 
uppburet och anammat, och dy upbiudes
1ste g.
teknas Anders Åkeßons gifne obligation, dat:
d 26 octob: 1709. Lydande på 10 Rdlr, dem
Ander i Södra Börckerås utlänt.
 
Harald Swenßon i Osnakiöp, wistas een obligaon
d 29 Octob: 1707. den Lars Perßon i Öhllöff ut-
gifwit på 17 dlr 14 öre S.mt, Nock d 7 Octob:
1706 på 40 dlr S.mt, af Steen Åkaßon i Werßet
gifwen, hwilcka bägge till creditorens säkerhet
intecknas.
 
Warandes elljest dhe hemman och skatterättigheter,
som på förra tinget upbödes 1ste g.n, nu upp
biudne 2dre g.n, och äfwen dhe som då upbödes
2.dre g.n, nu upbudne 3die g.n som protocol
lerna uttwisa.
In fidem protocollj
Daniel Lillienberg
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/11