Sunnerbo dombok 1711

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/11
1002
 
WinterTinget Ao 1711


Sone Haralßon, kiöpt 1/3ding Erfdejord i hemmanet Eeke-
 
näs Norregd. af Germund Jonßon, emot 140 dlr
 
S.mtz kiöpeskilling, lykmätigt brefwet d 6 Novemb:
 
1710. upbiudes
1ste g.
   
Häradzskrifwaren wälbet.de Johan Ekebohm, kiöpt 1/6:del
 
i skatterusthållet Sunnerå, för 78 dlr 20 öre S.mt,
 
af Jöns Johanßon och Karin Swensdotter, efter
 
brefwet af d 28 octob: 1710. Upbiudes
1ste g.
   
För Lensman wäla.tt Johan Scheder intecknas een af
 
hust. Margreta Erogelia gifwen obligation under
 
d 11. Junj 1710. Lydande på 15 dlr S.mt
 
   
För Joen Swenßon i Kruseböke, blifwer een af Torckel
 
Jönßon i Bökhult gifwen obligation, dat: d 27.
 
Nov: 1709. lydande på 100 dlr S.mt, emot underpant
 


 
 
 
 
1003
af een trediedehl skattejord på 4 skl.nd när i Bök-
hultagd. i protocollet infört till creditorens
säkerhet.
 
Uppå Häradzskrifwarens wälbet.de Johan Ekebohms angif-
wande, blifwer till kongl. May.tt och Cronans säkerhet
för några restantier wid Cavallerie recreuteringen
1709. och 1710. Intechnat 1/3:dehl af Sunnerås Rust-
hålls skattejord, Börandes å nästa ting, der ingen
betalning des innan affölljer, richtig upsattz ingifwas,
å dhe Sorter som kunna återstå.
 
Till Nembdeman Måns och des broders Jöns i Swyneberga
säkerhet, blifwer Sahl. Regementz Qwarterm:rens Hr
Lars Mörners gifne obligation af d 24 Decemb:
1694 på 250 dlr S.mt, emot underpant af hem:net
Wedåsa Lydan, inprotocollerat, dock med sådan mening,
att såsom besage hamman, är wordet hos kongl. May.ttz
Ständers Banco graverat, ty har i des ställe, af
wälb:ne fru Anna Margreta Bonde blefwit pant-
satt och opdragit Wedåsa Mellomgård, lykmätigt för
skrifningen af d 10 Octob: 1699.
 
Uppwistes een förskrifning under Tull Jnspectorens högachtat
Hr Anders Benner Steens nampn, dat. d 3 Februarj
1711. hwar utinannan wälbem.te Hr Jnspectoren tillstår,
att wara til framfarne Häradzhöfdingen Hr Petter
Rosentwist, Enckiefru wälb:ne Eleonora Tornerefelt
eller des Sterbhus arfinteressenter skyldig een
Summa peningar af 1 300 dlr S.mtz Capital med der å
löpande interesse 6 pro centum, som belofwas, att
betalas inom 2 åhrs förlopp, pantsättiandes sälljande
ograverade frälßegårdar i Liunga S.n och Sunnerbo
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/11