Sunnerbo dombok 1711

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/11
1006
för 50 dlr S.mt försållt, lykmätigt bref d 10.de
 
May 1710. som upbiudes
1ste g.
För Kyrckioherden Ehrewyrd: Mag. Jonas Fagræus, in-
tecknas Corporalen Steen Perßons i Ößlöf
gifna obligation, d 21 Junj 1699. på 40 dlr
2do hust. Karin Carlsdotters förskrifning 30 dlr
S.mt, d 3 Aug. 1701 länhntagne, för hwilcket se-
nare låhn, skatterätten i Ößlöf ¼, till credito-
rens säkerhet anmärckes.
 
Till framledne LandzGevaldigeren Swen Stocken-
bergz Erfwingars säkerhet intecknades Munster-
skrifwaren Johan Runnewalls gifne obligation
af d 9 Januarj 1707. 80 dlr S.mt lydande.


HösteTinget in Octobrj 1711

Arfwed Larßon kiöpt ¼:ding skattejord i Lönshult  
utaf Erland Eskelßon i Weeka för 145 dlr, efter
 
bref d 14 Aug: 1711. Som upbiudes
1 g.
   
Joen Nilßon i Benstad kiöpt af Nils Nilßon i Stockhult,  
Joen Perßon i Siuhult och Per Perßon 
 
Nähs 1/3 skatterät i Brokhult, för 5 dlr
 
som på näste termine ehrlägas skola, lykmätigt
 
bref d 11 Septemb: 1711. upbiudes
1 g.
   
Enckian Elin Knutzdoter, försållt ¼ i Norra Rateryd östregd.
 
till Ehrlig Man Erik Jonßon, emot 23 dlr efter bref
 
d 6 Decemb: 1709. Upbiudes
1ste g.
   
För dygdesamma hust. Gunila Osængia, blifwer till lösen, 
 
1007
werdering elleer fasta, skatterätten på 3.die dehlen Werßet
 
Norregd. för 40 dlr S.mt, den Måns Anderßon i 
 
Ohlberg, efter bref d 7 May 1710 uptagit, upbiudes
1ste g.
   
För Nils Swenßon i Qwenjarp, blifwer ¼:ding i Jfla
 
Hagegd. emot 120 dlr S.mt, som Jöns Olßon Jbm
 
upburit, efter bref d 24 Junj 1711. upbudan
1ste g.
   
För Bäne Jonßon uppbiudes 1/8.dehl af Jfla Hordegd.
 
som Lars Erlandson emot 33 dlr S.mt försållt, 
 
efter bref d 1 octob: 1711
1ste g.
 
 
För Jöns Börgeßon i Qwänarp, blifwer ¼ i samma gård,
 
emot dhe af Kierstin Jönsdotter i Hörda anammade
 
60 dlr S.mt, efter bref d 18 Octob: 1711. Upbuden
1ste g.
 
 
Haral Haralßon Erfft och kiöpt halfwa skattehemmanet Abborra-
 
slätt, lykmätigt bref d 21 Octob 1711, som uppbiudes
1 g.
 
 
Börje Arfwedzson i Sönakiöp Södragd. Genom arf, byte och
 
kiöp, blefwit ägande af ¼ i ber.de gård, för och med wilckor
 
som brefwet af d 21 Martj 1710 utwisar, och upbiudes
1ste g.
 
 
Torsten Trullßon i Hängås, låter upbiuda 3/16delar i Hängås
 
Södragd. För 105 dlr S.mt, som åtskillige säljare uptagit
 
der å upwistes bref, dat: d 20 Aug: 1711
1ste g.
 
 
Anders Nilßon i Ryd, kiöpt 3:delar af samma hemman för
 
76 dlr S.mt, den Jöns Månßon i Stighult upburet
 
efter bref d 1 Aug: 1711. och upbiudes
1ste g.
 
 
För Udde Perßon och des Söner upbiudes den af
 
åtskillige sälljare afstådde ½ gården i Börcker-
 
åhs, lykmätigt bref d. 7 Aug: 1703
1ste g.
 
 
För Corporalen Anders Dawidsson Nyman,
 
upbiudes ¼.ding i skatehem:net Slagrakiöp för
 
40 dlr S.mt, den Nils Månßon i Burhult
 
försållt, eenligit med bref d 20 Aug: 1711
1ste g.
 
 
Joen Perßon i Dotebygd, kiöpt ¼.ding i skatte
 
Hemmanet Sonnema, för 70 dlr S:mt
 
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/11