Sunnerbo dombok 1711

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/11
1004
härat belägne,   Sommarsäte Södregd. 1 fl.t
till ½, Anders Bengtzsons gård Jtem 1 fl.t till ½
i Ryßby S.n Smedjemåla - ½, hwilcka hypotequer
blifwa till creditorens säkerhet intecknade.
 
Företeddes af Jöns Jönßon från greddatorp 2ne obligationer
d förre på 20 dlr S.mt af Måns Swenßon i Härnes-
kiöp utgifwen d 1 Junj 1708. Den senare af d 20
januarj 1710, på 2 st Silfstopar och 3 st. silf
skiedar, hwilcka ber.de Måns Låhntagit, blifwandes
samme förskrifningar till Creditorens säkerhet
inprotocollerade.


Sommar Tinget 1711
 
Upwistes af Hr Häradzhöfdingen Daniel Lilljenberg
een obligation de dato d 11. Aug: 1710, af
Joen Hanßon i Gnußtorp på 95 dlr S.mt, för
4 paar Oxar utgifwen, som till crediorens säker
het intecknas.

Pygan Kierstin Andersdotter sig tillhandlat 1/8dehl skatte
 
jord med Möndtering i Dragerydz Rusthåll, som
 
Per Perßon i Hällerna för 160 dlr S.mt försållt,
 
Lykmätigt bref d 25 Martj 1711. upbiudes
1 g.
   
Oluf Anderßon låter upbiuda ¼:ding i skatteg.n Östraby, den  
han af Bengt Nilßon för 100 dlr S.mt kiöpt, efter
 
bref d 12 Januarj 171
1 g.
 
Kyrckioherde Enckan hust. Anna Rohsbeckia, med kyrckio
herden Ehrewyrdig Hr Mag.r Gustaff Lallerman,
försållt hafwa skatterätten af Norra Höghult, till
Ehrlig danneman Per Jönßon för 7 dlr S.mt, som
 
1005
wisas genom bref d 4 April 1708. Och upbiudes
1ste g.
   
Jöns Nilßon i Rya, kiöpt 3 Tunneland Jord i Ångelstad  
Gundmundzgård af Nils Swenßon för 13 dlr
 
S.mt, efter brefwet d 11 Martj 1711. Deßutan
 
å sin hustrus Bengta Nilledotters wegnar Erfft
 
2 Tunneland, som är tillsammans 1/3.ding i
 
hela gården, upbiudes
1ste g.
   
Wälborne Hr Erland Kafle, med des fru wälb:na  
Margreta Ribbing, försållt till Häradzhöfd.n
 
wälb:ne Hr Daniel Lilljenberg, ibland andra
 
i Jönkiöpingz lähn belägne hemman, och så Wästre g.
 
Jonsboda 1 förmedl.t ½ i Hwitaryd Sochn
 
Kårabo torp räntar 3 dlr, lykmätigt bref d 21
 
Februarj 1711. Upbiudes
1ste g.
 
 
Bengt Perßon i Platebo och Torensiö Härat, låter
 
efter häradz Rätens domb af d 16 Junj 1709.
 
lydande på 20 dlr S.mtz fordran och 2 dlr ex-
 
penser upbiuda 1/8.dels skattejord i Seignes-
 
hult, som hust Ingebor Bengtzdotter tillhörer
 
åth lösen, werdering och fasta
1ste g.
 
 
Arfwed Swenßon i Extorp, låter upbiuda till lösen
 
eller werdering och fasta ¼ skattejord i skatte-
 
gården Bollmaryd för 60 dlr S.mt, dem Joen
 
Nilßon emot ber.de pant lähntagit, efter förskrif-
 
ning af d. 18 Januarj 1710
1ste g.
 
 
Anders Jonßon i Kallshult, försållt halfwa skatte-
 
rätten i Mellomg.n Jbm till Joen Månßon i
 
Kornberga för 60 dlr S.mt, efter bref d 2dre
 
octob: 1709. Som upbiudes
1 g.
 
 
Per Perßon i Södra torp, kiöpt halfdelen af förmedl.de
 
skatterätt i Torg, den Lars Jonßon i Hullje
 
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/11