Sunnerbo dombok 1707

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:7 (1707) Bild 2780 / sid 313 (AID: v950350.b2780.s313)
312
Jacob Arfwedson I Jngellstadh, kiöpt af sin Broder Jöns  
Arfwedson i Åby 1/3 af 1/4 utj Jngelstadh skategd,  
För 20 dlr Smt breef d: 12 octob: 170:  
Jtem Jacob kiöpt af Joen Knutson i Hulan 1/3ding j ber:de  
fierding för 20 dlr S:mt bref d: 26 Febr Ao 1706  
des utan Jacob Erft 1/3. upbiudes tillhopa ¼ding 1ste g.
   
Änkan hustru Margretta Askelöf och des dotter Anneka  
Sandberg, låter som kiöp upbiuda skatterättig-  
heeten af öfre halfdelen utj hemmanet  
Östragården Tärnhult består af 3/8 för 150 dlr  
S:mt, som Bengt Fattberg försålldt, efter  
Breef d: 22 Julj 1706: upbiudes 1 g.
   
Niels Ingemarson i Rydh kiöpt af Enkian Kirstin Niels-  
dotter i Rydh den andehl som hennes barn  
J östregården Ibm tillkommer för 84 dlr S:mt  
Breef d: 4 octob: 1701:  
Efter Tingz Rättens domb d 24 May 1702, kiöpt  
af Måns Nielson 9 sklnd Jord för – 40 dlr  
Item genom förlykning af Enkan Kirstin Erikzdotter  
kiöpt des andehl för – 34 dlr  
Nock på sin hustrus Ingred Knutzdotters wegnar  
kiöpt och Erft 9 sklnd för 44 dlr. tillhopa –  
202 dlr at Niels genom arf och kiöp blefwen  
ägare till ¼ af heela Östregd. Ryd upb.s 1 g.

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:7 (1707) Bild 2780 / sid 313 (AID: v950350.b2780.s313)