Sunnerbo dombok 1707

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/7
172


      Sunnerbo Härat

Häradzhöfdingen in loco Daniel Lillieberg, kiöpt af
 
wälbne fru Anna Uggla ¼:dingz frälßehem-
 
manet Pinckareg.n Kånna, af 10 dlr S:mtz
 
ränta, bref dat: d 28 Septemb: 1706. upb.s
1 g.
   
Öfwersten wälb.ne Erick Hillebard, låter såsom
 
pantt upbiuda hemmanet Tiurckö, emot
 
221 dlr S:mt, som Ryttem.en wälb:ne Carl
 
Mörner d 8 May 1695. Låhntagit, upb.s
 
till lösen, fasta och werdering 1 g.
   
Gevalliern Jonas Perßon försträckt wälb:ne fru Anna
 
Margreta Bonde – 1040 dlr S:mt emot
 
underpant frälßehem.n Åhsa, Burhult, Kråk
 
wekan och halfwa Lydan eller Wedåsa,
 
 
173
efter förskrifning d 1 Octob: 1706, intecknas till
 
Creditorens säkerhet.
 
   
Arfwed Jönßon i Läsaryd kiöpt af sin B.r Måns Jönßon
 
skatterätten af halfwa Balckeg.n Ibm, för
 
172 dlr S.mt, bref d 28 Octob: 1705. upbiudes 1 g.
   
Erick Erlandson i Röckle, af sin Swåger Lars Erikzson
 
acqvirerat sig ¼ skattejord i Röcklagård för
 
100 dlr S:mt, bref d 16 Septemb: Ao
 
1703. upbiudes 1 g.
   
Sahl. Magister Andreas Anander, kiöpt af
 
Hr Bengt Dufwa, frälßehem.net Södregd.  
Ångelstad ½ för – 400 dlr S.mt, bref d 7:de
 
Julj Ao 1683. upbiudes 1 g.
   
Häradzhöfd.n wälb:ne Gustaff Berghman, efter upp-
 
rättat Bytesjnstrument d 12 Martj Ao
 
1706. låter upbiuda Sätesgården Öyhult
 
2 hem:n, med des Ladugård Ruke och under
 
liggande torpp, Glädelyda – ¼. Runnebacken ¼
 
Silfzberg – ¼ Spansråhs – ¼.
 
dito oskattlagde torpp, Miöhl och Sågqwarnar,
 
Stamp, Humble och Trägårdar, Utjordar, Öyar
 
och alla ad pertinentier, med 217 dlr S.mtz
 
ränta som qvittentz inlöst för – 5 000 dlr S.mt upbiudes 1 g.
   
Rusthållaren Anders Ryman, låter upbiuda ¼ uti
 
Augmentzhem:net Wästregård Romborna,
 
för resterande 3 åhrs Rustningz räntor den
 
tyd boleken ödelegat, tillhopa räknat
 
22 dlr 16 öre S:mt 1 g.
 
 
 
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/7