Sunnerbo dombok 1707

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:7 (1707) Bild 2770 / sid 311 (AID: v950350.b2770.s311)
311
         d 8 Julj 1707
Tll ödmiuk: hörsammaste föllje af Hög. Kongl. Giöta
Hofrättz för detta ankombna Nådgunstige order,
Specificeras J anledning af Protocollet dhe opbodh
och Jntechningar, hwilcka Anno 1707 på Sommar
tingen i underbem:te Härader skiedde äro som
fölljer       Nembl.n
 
         Sunnerbo Häradt

Swen Ollßon i Bårßhult, kiöpt af hustro Karin Larsdotter j  
Ekenäs 1/3 skattejord i Ekenäs norregd. för 120 dlr S:mt  
Breef d 21 Marty Ao 1707: upbiudes 1 g.
   
Bengt Månson i Werßet låter upbiuda 1/3 skattejord i Norra  
gården Ibidem, som han af Ryttaren Måns Person  
Jbidem för 76 dlr S:mt sig tillhandlat på sådan Condi-  
tion, att der Sälljaren till d 2 Septemb: 1706 icke be-  
talar penningarna, skulle kiöparen der till inrym-  
mas, warandes 66 dlr der på betalte, efter bref  
d: 2 Septemb: 1702 1 g.
och böra dhe resterande 10 dlr förnöyas sälliaren  
innan 2dra upbudet skieer.  
   
Swen Swenson i Sånnehollma, kiöpt skatterätten utj halfwa går-  
den dersammastädes af Håkan Eskellson i Hallaböke  
för 100 dlr Smt, som för Swen Swensons och hans  
antecassoris matrimonis, Oluf Månsons barn, efter  
bref d: 5 may 1705: upbiudes 1 g.
   
Lars Jonson i Hällja, kiöpt af sin Swåger Joen Bengtson i Jngelstad  
Tree tunneland Jord i Wästregd. Hällja för 40 dlr  
S:mt   Jtem Lars med sin hustru Britta Bengtzdott.r  
Erft 5 tunneland breef dat: d 24 February Ao 1707:  
upbiudes 1 g.

 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:7 (1707) Bild 2770 / sid 311 (AID: v950350.b2770.s311)