Sunnerbo dombok 1707

Småprotokoll
526v
rätten af 8tingzhemmanet Qwarna nöttja, med tilhörige qwarnar  
och redskap för 400 dlr Smt breef d: 31 Martj 1707 opbiudes 1 g.
   
Rusthållarene i Ngd. Trotteslöf, låta för rest.de räntor pro Ais  
1706 och 1707 opbiuda 1/8 Skattejord i Biörstorp Ngd. å  
7 marker om åhret 1 g.
   
Ländsmannen Johan Scheder låter opbiuda 1½ sklnd  
tiushult som han af Oluf Jonßn i gräshollma  
kiöpt för 9 dlr Smt, breef dat d 15 Junj 1705 1 g.
   
drengen Anders Joenßon låta opbiuda 1/3 och 2 sk.ld af skatte  
gd. Hallary, som han af Erich Ingemarßon för 60 dlr  
Smt kiöpt, förutan ättofzgåfwa 5 dlr bref d 24 junj  
Ao 1707 1 g.
   
Per Swenßon i Elmtåhsa, kiöpt af sin Svärfader Gißle  
Larßon halfa Elmtåhsa skattegd. För 180 dlr Smt  
bref d: 30 sept: 1707 opbiudes 1 g.
   
Anders Erichßon i Seignesö, låta opbiuda ¼ skattejord  
derstädes för 65 dlr Smt, och för opphuus som han och  
af Nils Erichßn i Stråalt kiöpt för 11 dlr, bref  
d: 15 octob: 1706 1 g.
   
Peer Perßon i grimshult och Gunnel Persdotter kiöpt af Arfwed  
Perßon i Wiggåhsa, Jöran Perßon i grimshult och Peer  
Knutzson i Hästhult skatterätten af halfwa hemmanet  
Grimshult, Nembl.n Arfwed undfått för sin an-  

 
527r
dehl 20 dlr 16 ör, Jöran i Grimshult 20 dlr 16 ör, Per Knutzson  
sålt sin systerdotters Tyret Jönsdotters anpart för 19 dlr 16 ör, des  
utan med sin hustru arft en Systerlott, bref d 24 sept:  
1707 opbiudes 1 g.
   
Upvistes i rätten wälborne fru Maria Paulj salubreef  
dat: d: 1 April Ao 1707 på frelsehemmanen laggare-  
torpet ¼, Siögården Bolmstadh ¼ och drengagården Ibm  
¼ för låntagne 1 372 dlr 28 ör Smt af wälb.n Gustaf  
Gustaffson Ribbing, som nu opbiudes 1 g.
   
Commissarien wälbetrodde Lars Falkenström kiöpt af  
Peer Gunneßon i Hielmary 1/6 skattejord i Eskilsgd.  
liungby för 100 dlr Smt bref Dat: d 2 octob  
1707 opbiudes 1 g.
   
   
Warandes elliest dhe hemman och skatterättigheeter som på  
sista Sommarting till opbud annoterade 1sta g.n nu opbudne  
2dre g.n, Jembwähl dhe som då opbödes andre g.n nu 3die g.