Sunnerbo dombok 1713

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/15
1361
  Sunnerbo Häradtz ting begyntes d: 5 octobr:

Bengdt Thorßon i Norrtorp försålt till Pehr Anderßon i Hästhult  
Skatterätten af 1/8 tingzhem. Byhollma för 70 dlr Sm efter bref d:
 
15 July 1711 som opbiudes
1ste g.
   
Jonas Perßon efter fullmacht å Enkian hust. Britta Månsdotters
 
wägnar i Gåary försålt skatterätten af Ngd. Skåpery ½ hem:
 
till Joen Anderßon, Joen Jacobßon och bengtt Månßon
 
för 40 dlr Sm efter bref d. 5 January 1710 opbiudes 1ste g.
   
Måns Anderßon opwysa ett kiöpeContract som han med Nils  
Bengtßon ingångit d. 4 April 1713 om ¼ skattejordh i
 
Rusthållt Häßlingztorpet emot inlagde 53 dlr Smt upbiudes
1ste g.
   
Herr J: Öller å des Swågers Regementzqwartermästaren H Jo-
 
han Niesters wägnar försålt till då warande Capitein, nu
 

 
 
 
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/15