Sunnerbo dombok 1713

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/15
404
29: may 1712 låhntagit 1ste g.
   
Pähr Månson i Tranhult sållt till sin halfbroder Erick Månson 1/6ting af      
Tärnhultagård för 60: dlr S:mt efter breef d: 19 febr: 1712: som up-
 
biudes
1ste g.
   
Simon Nielson i Espenäs sållt ¼ ding Jbm till Joen Pärson i Nor-
 
ret för – 58: dlr S:mt lykmätigt breef d: 14: Jan: 1712: som up-
 
biudes
1ste g.
   
Joen Pärson i Hollsery sålt och uplåtit till Swärsonen Pähr Påfwel-  
son ¼ ding af hem.t Hollsery, för 30: dlr S:mt, och der hoos för
 
ährat – 60: dlr S.mt, som upbiudes och ärfers deröfwer tingzret-
 
tens d: 10: february, förleden utgifne domb
1 g.
 
 
Pähr Håkonson i Skepzhult, låter som pant upbiuda ¼ ding
 
Skattejord i Stenshult Norregd för uthlånt Capital 18: dlr
 
S:mt resterande Skatt 13: dlr 11: öre, Knechtleya 5: dlr Smt
 
till lösen eller Werdering och fasta
1ste g.
 
 
Gunnel Diursdotter oplåtit och afhändt siu 3die dhel i Kausegd.
 
till des måg Joen Swenson som sens utur det undfången
 
breef d: 12: Decembr: 1712: upbiudes
1ste g.
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/15