Sunnerbo dombok 1713

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/15
mehra Schoubinart Hr Örnfelt Säteryet Brukentorp föf
 
1 200 dlr efter bref d: 16 May 1713 som opbiudes
1ste g.
   
För Gewaldigern Jonas Person i Bökhult opbiudes 1/3 af  
skatterusthållt Bökhult som Giur och Håkan Torkellßoner  
å des Moders, Syskons och egn wägner försålt emot 400 dlr
 
Sm efter bref d. 6 octob. 1713
1 g.
   
Erland Hanßon i Ellmåhs försålt ¼ skattejord i Ngd Ellmås  
till Erland Perßon i Baßaråhs för 80 dlr S.m som brefet af
 
d: 23 Sept: 1713 utwysar och opbiudes
1ste g.
 
 
Erland Nilßon i Saxnäs sålt ¼ skattejord i Saxnäs för
 
86 dlr Sm til Bengdt Perßon i Ellmåhs, efter bref d. 5
 
Octob. 1713 upbiudes
1ste g.
 
 
Måns Olufßon försålt till Andes Joenßon 1/3 skattejord af Skölsbögd
 
för 40 dlr Sm efter bref d 4 Junis 1713 upbiudes
1 g.
 
 
För Nils stockman blefw halfa Storegd. Ry efter tingz domb
 
d. 6 Octob. 1710 upbudin
1ste g.

 
För Pehr Perßon i Hälsery opbiudes ¼ skattejord i Helsery
för 30 dlr Smt efter tingzdomb d. 10 febr:1713 1ste g.
 
Jöns Knutßon i Biernary Ibm, med Munderingarne för
240 dlr Sm efter bref d. 6 Octob. 1713 som upbiudes 1ste g.
Der efter Coministern H Widegreen här emot må pretert
Inkommet och sees vilkor in actis.
 
Warandes elliest dhe hemman och skatterättigheeter som på
sista Sommarting upbodes 1ste gången nu 2dre g. antechnade
 

och äfwen dhe som då upbödes 2dre gången, nu til opbud annotera
de 3die gången, som protocollen och dhe förre insände upbudz
extracter utwysa.
 
För frelsefogden Anders Stenewall blefwe en af Joen Gudmundßn
i rambuåhs gifwen obligation Dat: d. 29 octob: 1712 lydande
på 87 dlr Smt til säkerheet intechnat.
 
För Nembdeman Måns i Swinebägia, blifw en obligation af d. 8 Ja
nuary 1711 som Sahl. Kyrkioherden Tilrandrj Enkia dorothea Ru
benia på uptagit låhn 100 dlr Smt utgifwet mot underpant af
frelsehem:t Huhleg., till säkerheet intechnat.
 
Befallningzman Johan Scheder låter intechna en obligation på
26 dlr 19 ö Smt som Håkan Eskelßon d. 15 Aug: 1713 utgifit.
 
Cronones Befallningzman Wälb.d Leonhard Hagelyn inkommer
med des skriftel. ansökning, at få intechning utj Jnspectoren Johan
Olufson  Påhler egendomb för undfånger 100 dlr Sm efter obli
gation d 20 Martj 1712, till Clarerande af den upbörd
som b.te Påhl haft af H: Assessoren Hägerflycht, ty blefwe
samma fordran in qvantum Juni intechnat.
Utum ut supra
Jn fidem protocollj
Daniel Lillienberg
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/15