Sunnerbo dombok 1705

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/5
78r
Till hörsampt föllie af Höglofl. Kongl. Giöta 
Hoffrätz ankombna Nådgunstiga Order, Specifi-
ceras i anledning utaf protocollet, dhe oppbod och 
inteckningar, hwilcka Ao 1705, uppå Winter
Tinget i underbem:te Härad skiedde äro, Neml.n
 
Sunnerbo Häradt
 
Jöns Månßon i Håå, kiöpt af Christion Bengtzdotter i Styghult
¾ af ¼ uti Styghult för 92 dlr S:mt, bref dat:
d 21 Augusti Ao 1704. uppbiudes                                                  1 g.
 
Måns Erickzson i Tranhult, kiöpt af Bengt Swenßon
i Håå ¼ skattejord i Tranhult för – 160 dlr S:mt
bref d 28 januarj Ao 1705. uppbiudes                                          1 g.
 
Joen Jönßon i Wäraberga, kiöpt af Lars Nilßon i Kållakiöp
1/3 af Hällhultz gård för – 130 dlr S:mt, der uti och
Ättlöfzgåfwan inbegrepen är, bref dat: d 2 Novemb:
Ao 1704. Uppbiudes                                                                  1 g.
 
Håkan Nilßon i Åckerberhult sållt till sin syster Son Per
Erlandson ¼ skattejord i Åckerberhult för 67 dlr
Smt med uthsatt wyte af – 10 dlr S:mt, bref d 15
Januarj Ao 1705. Uppbiudes                                                  1 g.
 
Per Månßon i Hambna, kiöpt af Capiteinen wälb:ne Carl
Ödell frälßehemmanet Skarup Östregård för 310 dlr
S:mt, bref dat: d 21 Januarj Ao 1705. uppbiudes                          1 g.
 
Nils Jonßon i Bråna, kiöpt af Jacob Matzson i Ösiö och
hans Måg Haral Jönßon i Fageredt 1/3 i Norre
gården Jbm för 110 dlr S:mt, bref d 6 Februarj
Ao 1705. Oppbiudes                                                                   1 g.
 
Sålunda af protocollet wara Rätt Extraherat, attesterar
[..] Berghman
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/5