Sunnerbo dombok 1708

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:8 (1708) Bild 3650 / sid 471 (AID: v950351.b3650.s471)
471

      
Sunnerbo Härat

Assar Jönßon i Lilla Aggalt och Traheryd Sochn, kiöpt af åt-
   
skillige Sälljare theras skattejordz andehlar dersammastädes, Nembl.n
   
Af Per Jönßon i Haghult des andehl för
40 dlr  
Udde Jönßons i Hökhult hustrus jord för
18 dlr  
Joen Månßons i Hökhult hustrus jord
18 dlr     
tillhopa – 76 dlr Smt, bref dat: d 10 May 1708 
   
förutan kiöparens Arfwedehl, och opbiudes således all
   
skatterätten på hem.net Lilla Aggalt
  1 g.n
     
Swen Perßon i Dommaryd, med des bröder Nils, Bengt och
   
Per Perßöner i Wennaryd, kiöpt af Joen Nilßon i Södra
   
Torg och deß hust Kierstin Börgesdotter 1/8 skattejord
   
i Södregd.n Wännaryd för 6 Rdlr Courant och
   
8 skieppor säd Roug och Korn, bref d 15 Octob: 1704
   
Noch ber.de persohner kiöpt af Haral Swenßon i Dom
   
maryd, Börje Erikzson Jbm och Jacob Perßon i 
   
Töttia ¼ i ber.de Södregd. Wennaryd, och der för-
   
betalt till Swen Perßon i Dommaryd – 17 dlr 16 öre
   


 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:8 (1708) Bild 3650 / sid 471 (AID: v950351.b3650.s471)