Sunnerbo dombok 1708

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:8 (1708) Bild 5770 / sid 736 (AID: v950351.b5770.s736)
735
Påfwel Nielßon i Wägeråß, efter Änckan Hust: Britta  
Ingemarsdotters tillstående den 9 febrary 1702  
kiöpt 1/3ding skattejord af halfwa gården för 32½ dlr  
Smtt, som opbiudes 1ste g.
   
Johan och Måns Nielßoner, från Trotteslöf, kiöpt  
af deras Broder Jonas Nielßon des fädernesjord  
J Norregården Trotteslöf af ? bestående, för  
50 dlr Smtt, bref Daterat den 6 October  
1708. Opbiudes 1ste g.
   
Hanß Gunnaßon i Hallaböke, kiöpt af pigan Estred  
Bengtzdotter ¼ skattejord i Östregården Wägla  
för 33 dlr Smtt, breef den 12 July 1708. Opbiudes 1ste g.
   
Hr Kyrckioherden Mag: Bengt Littorin, kiöpt af  
Lagmannen Wälbne Hr Gabriel Gyllengryp  
frälßehemmanet Lilla Nääß för 600 dlr Smtt,  
breef daterat den 18 Augustj 1708. Opbiudes 1ste g.
   
NämbdeMannen Måns Nielßon i Swynaberga, kiöpt af  
sine Swågrar Harald Swenson och Harald Hå-  
kanßon i Oßnakiöp 2 Tunneland Jord i Swyna-  
berga för 55 dlr 16 öre Smtt, breef den 4 Janu-  
ary 1705: Opbiudes/ 1ste g.
   
Joen Nielßon i Swynabärga, kiöpt af Swän Jonßon  
der sammastädes, och Swen Jonßon i Kiäxnäs  
2 Tunneland Jord i Swynabärga för 55: dlr  
16 öre Smtt, breef den 4 January 1705: som är  
tillhopa med det han ärft ¼. Opbiudes 1ste g.
 
736
Simon Nielßon Skieen, kiöpt af Per Nielßon och Soldate  
hustrun Ingebor Håkansdotter i Eßpnääs  
skatterätten af hemmanet, för – 123 dlr  
Silfr mtt, bref den 25: february 1708. Opbiudes 1ste g.

Kyrckioherden Hr Johan Montelius låter sig och weder-
börande till säkerheet inteckna ett Instrument
Daterat Broby den 3 April 1706 af Capitein
Sahl. Hr Johan Ausen och bemte Kyrckioherde
sampt Capellanen Petrus Amelin under
skrefwit hwar uthinnan och ibland annat
Hr Capitein är skylldig 146 dlr Smtt, der
Emot så mycket af des ägendomb och Qwar-
låtenskap ersökas måtte häfta, som sålunda
efter begiäran utj protocollet intechnades.
 
Måns Nielßon i Swynabärga, opwiste Kierstin Perß-
dotters och Joen Månßons i Biörßtorp för-
Skrifning den 6: Septembr 1 700: på Lånttagne
45 dlr Smtt, emot underpant des skattjord
J Biörßtorp som intecknas.
 
Pähr Håkanßon i Skiepzhullt, låter till sin säkerheet
inteckna så stoor andehl af Anders Larßons i Stens-
hullt utj ¼ tillhörig skattejrod, som emot 18 dlr Smtt
Låhn qvadrera kan.
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:8 (1708) Bild 5770 / sid 736 (AID: v950351.b5770.s736)