Sunnerbo dombok 1708

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:8 (1708) Bild 900 / sid 78 (AID: v950351.b900.s78)
77v

         Sunnerbo Häradt


Jnspectoren Sahl. Jöns Gårdmans efterlefwerska hustru Britta  
Månsdotter låter opbiuda frälßehemmanet Kiöllshult 1
 
som fru Britta Elisabet Siöblad både uppå egna som sin
 
Swåger Hr Capitein Stadenbergz wägnar försålt för 600 dlr
 
Smt, Bref d 15 februarii Ao 1707
1ste g.n
bör till nästa ting upwyses kiähl huru wyda
  
 
 
 
78r
Capitein Stadenberg någon rättighet derutj äger, och 
 
på den hendelßen kommer Sälljaren at fremte des full-
 
macht
 
   
Hustru Britta Månsdotter i Gåaryd, låter opbiuda 1/3
 
Skattejord i torretzgård, som hon af Nils Ebbeson
 
Kiöllshullt och hustru Anna i torret kiöpt för 60 dlr
 
Smt, bref d 25 October Ao 1707
1 g.n
   
Nils Jacobzson i Hambna kiöpt af Per Person i Häl-
 
lorna, halfwe Skatterätten i Södregd.n Ibm för
 
205 dlr S:mt, sampt desutan några husgerådz saker,
 
bref d 26 octob: 1707 upbiudes
1 g.n
skall till nästa hösteting wysas qvittens på
 
85 dlr Smt efter som icke mer än 120 dlr alla
 
redan betalt äro.
 
   
Bengt Swänßon i Hofdinge kiöpt af Per Nilson i tofta
 
Norregård tredehlarne af ¼ för 115 dlr 15 öre Smt
 
bref d 15 Sept 1705, opbiudes
1 g.n
 
 
Måns Börgeßon i bertelsboda, kiöpt af sin Swärfader
 
Jon Jonßon halfwa skatterätten af ber:de fier-
 
dingz hemman för 48 dlr S:mt, bref d 6 Aprill
 
Ao 1695 upbiudes
1 g.n
 
 
Börge Nilßon i Hollmßeryd, kiöpt af Anders Jönßon
 
Jbm 1/8 skattejord af 11 skieppel. för 53 dlr Smt
 
bref d 23 april 1706 opbiudes
1 g.n
 
 
Jöns Sonaßon i Stora boaryd kiöpt af sin Swär-
 
fader Jöns Anderßon Jbm 1/4 skattejord i
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:8 (1708) Bild 900 / sid 78 (AID: v950351.b900.s78)