Sunnerbo dombok 1708

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:8 (1708) Bild 3660 / sid 473 (AID: v950351.b3660.s473)
472
Nils Perßon i Wännaryd – 17 dlr 16 öre, Bengt Perßon Jbm 35 dlr
 
tillhopa – 70 dlr S.mt bref d 27 May 1708.
 
som med kiöparens arfdepart är halfwe gården opb.s
1 g.n
   
Erick Jöranßon i Annerstad Brogård, kiöpt af Lars Si-
 
monsson i Wästerhult 7½ skl.nd jord för 29 dlr
 
S.mt, bref dat: d 29 April 1696.
 
Noch af Joen Arfwedson i Bergzgården Annerstad
 
kiöpt 7½ skl.nd för 29 dlr
 
Jtem af Jöran och Swen Nilßöner i Annerstad
 
kiöpt 7½ skl.nd för 30 dlr bref d 18 April
 
Ao 1708. Till med det kiöparen Erft, opbiudes 1/3
1 g.n
 
 
Måns Nilßon i Kånna kiöpt af Jöran Larßon Ubbobero
 
¼ skattejord i Kåna för 80 dlr S.mt, bref d 16
 
April 1708. opbiudes
1 g.n
 
 
Per Jönßon från Torppa kiöpt af Jöns Trottaßon i Esp-
 
hult des Swermoders Jngred Jonsdotters jord
 
1/6 i Sunnertorpa för – 37 dlr bref d 1 Martj
 
Ao 1708. Opbiudes
1 g.n
   
Swen Anderßon i Loshult kiöpt af Nils, Swen och Per
 
Pålßöner i Loshult theras andelar, Neml.n
 
Swerfadren Nils Påfwelßon skiänckt sin Måg ber.de
 
Swen Anderßon sin arfwelott – 26 dlr S.mt
 
Swen Påhlson sållt sin dehl för – 26 dlr Jtem
 
kiöpt af Per Påhlßon des anpart för – 26 dlr
 
bref dat: d 25 May 1706. Opbiudes
1 g.n
   
Jöns Christierßon i Hullje å sin omyndige Sons wegnar, låter
 
opbiuda 7 skieppeland jord Månsagård Hullje,
 
 
473
som hans antecessor in matrinioni Carl Jonßon, af
 
Joen Perßon i Förarp för 21 dlr S.mt kiöpt, efter
 
bref d 15 May 1699.
 
Jtem bem.te Jöns kiöpt af sin Swåger Börje Jacobßon i
 
Hullje 7 skieppeland jord för – 16 Rdlr Courant,
 
bref d 12 Octob: 1701. opbiudes
1 g.n
   
Joen Nilßon i Liustorp kiöpt af sin broder Nils Nilßon des
 
skatterätt af 1/8 bestående för 50 dlr S.mt
 
bref dat: d 23 May  1703. förutan 1/8 Joen
 
der sammastädes Erft, opbiudes tillhopa ¼
1 g.n
   
Per Jonßon i Anderstad Byagård, kiöpt af Clemmet Jö-
 
ranßon i Ryd 7½ skl.nd Jord i Norregd.n
 
Annerstad för – 40 dlr S.mt, bref d 14 Juni
 
1706. opbiudes
1 g.n

Tullförwalltaren Hr Anders Benner Item förmäler uti
sin skrift till Tingzrätten, at hafwa med öfwerin-
spectoren wälb.ne Nils Flintsteen d 18
Octob: 1703 ett kiöp slutat om några frälßehem-
man, Neml.n Hofdinge – 1 i Liungby Sochn,
Klöfwaryd – 1 i Ryßby Sochn Sunnerbo härat, och 
Horda ½ i Ryholm Sochn och Ößby härad, af ränta
tillhopa – 52 dlr S.mt, förutan städia, åhrl. Skiuß
och dagzwercke, för een Summa af – 1 000 dlr S.mt,
Men som Hr Tullförwaltaren sedermera uti ehrefarenhet
kommen, att förenembde hemman wore mager och ey kunde
bära den ränta, som dhe uti kiöpe instrumentet honom
blefne debiterade, dy har han der på efter byfogad
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:8 (1708) Bild 3660 / sid 473 (AID: v950351.b3660.s473)