Sunnerbo dombok 1708

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:8 (1708) Bild 3670 / sid 475 (AID: v950351.b3670.s475)
474
räkning allenast 700 dlr S.mtz Capital betalt, med der af
 
flytande interesse och andre omkostningar till 824 dlr
 
S.mt, hwar på Hr Tullförwaltaren berettar sig till
 
600 dlr S.mt hafwa återbekommit, och i öfrigt det re-
 
sterande till 206 dlr S.mt prätenderar, för hwilken
 
skuld han påstår att ermå satisfaction och lagfart uti
 
frälßehem.net Hofdinge, som sålunda efter ofwanberopte
 
och nu in origianli opwiste kiöpebref af d 18 octob
 
1703. nu opbiudes in qvantum de jure, till lösen
 
eller werdering och fasta
1 g.n
åliggandes för det öfriga Hr Tullförwaltaren, att med
 
första låta Hr öfwerinspectoren Flintsteen får han
 
af communication.
 
   
Häradzskrifwaren wälbet:de Johan Ekebohm, kiöpt af Jöns  
Jöranßon i Hökås 1/3 skattejord och Rusthåll uti Sunnerå
 
för – 200 dlr S.mt, bref d 30 Januarj 1708. opb.s
1 g.n

Inspectoren wälbet.de Teophilus Lindelius, lät i Retten op-
wisa Per Månßons i Lindefälla obligation af
d 20 juni 1706. Uppå låntagne 40 dlr S.mt emot
underpant all des egendomb, och interesse 6 pro centum,
som till creditorens säkerhet intecknas.
Noch upwiste jnsp.rn Lindelius Johanna och Kierstin
Simmonsdöttrars i Ryd obligation d 2 Novemb:
1706. på undfånget låhn – 40 dlr S.mt emot
underpant theras skattejord i Ryd, som i lyka måtto
till Creditorens säkerhet intecknas.
 
Upwistes Joachim Jöranssons i Bökhult d 29 Juli 1706. ut-
gifne obligation till Per Jonßon i Annerstad
 
475
åtskillige gånger undfånget låhn till – 100 dlr S.mt,
emot underpant des andehl af skattejorden i Mellom går
den Skiäckarp, som till creditorens säkerhet intecknas.
 
Dito framwistes Jöns Tufwaßons i Stafsättra förskrifning
af d 29 Septemb: 1706. till ber.de Per Jonßon på
låhntagne 60 dlr S.mt, emot underpant 20 skieppeland
Jord i Stafsättra, som intecknas.
 
Noch framtredde ofwannembde Per Jonßon i Annerstad Anders
Rymans skrift d 16 juli 1700 på 60 dlr S.mt och i 
pant lemnat een brennewys panna ochett paar koor.
 
Lensmannen Johan Scheder försträckt till Corneten Anders
Ramberg 45 dlr S.mt, emot underpant halfwa hem-
manet nederdelen af Tärnhult, efter bref d 5 April
Ao 1708. som intecknas.
 
Warandes elljest dhe hemman och skatterättigheter som på sidsta
Winterting till opbud annoterades 1:ste g.n nu upbudne
2 g.n jembwäl dhe som då opbudes 2dre g.n nu 3die gången.
 
Sålunda af protocollerne rätt wara extraderat
betygar
Daniel Lillienberg
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:8 (1708) Bild 3670 / sid 475 (AID: v950351.b3670.s475)