Sunnerbo dombok 1714

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:19 (1714) Bild 670 / sid 567 (AID: v950362.b670.s567)
  Skatterättigheeten dersammastädes uppwij-  
  sandes det honom i Pant Lämbnade Skatte-  
  brefwet som inprotocollerades  
     
§ 91 Befallingzman Wällte Johan Schieder  
  upwiste Regemente skrifwaren wälbde  
 
Jonas Wickenberg till honom gifne obli-
 
  gation af d 21 Junii 1714 på 300 dlr Smt  
  som till des Säkerheet intecknas.  
     
 
Dito upwijsar han bemte regementzskrifare
 
  Wikenberg en annan obligation af d 30  
  martj 1714 på 21 dlr 20 ./. Smt som äfwen  
  tillåts Säkerheet intecknas.  
     
§ 92 Befallningzman wälbde Alexander Wessman  
  efter unfångne ordres af d: 5 octob 1714  
  begiärade till Kongl: maythz och Cronones Sä-  
 
kerheet måtte intecknas den ägendomb
 
  som hoos Notarien Lars Fix och Zachris Måns-  
  son befintel. wara kan, emädan dhe gått  
  i Caution för arrendatoren af Kongel. Maytz  
  Lars Fiske och ladugård i Halland fram-  
  ledne Sven de Blom, hwilket efter  
  begiäran inprotocollerades in qvan-  
  ticm Jurij.  
     
  Hwarefter Notarien Lars Fix som i andre ähren-  
  der här widh tinget war till Städes inkom  
    och
567r
och protesterar här emoth emädan han  
samma Caution skall upsagt och Stält frällse-  
fogden Joakim Lemchen i sitt ställe hwil-  
ket Lemchen närwarande tillstår och Sä-  
ger att han äfwen för lång tijd sedan sagt sig  
ifrån bemte Caution.  
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:19 (1714) Bild 670 / sid 567 (AID: v950362.b670.s567)