Sunnerbo dombok 1714

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:17 (1714) Bild 5040 / sid 279 (AID: v950360.b5040.s279)
279


  Sunnerbo Härad  
     
1) För Måns Torstenßon i Hångåhs som i kraft af sin  
  faders Torsten Trullßons bref d: 6 feb: 1714 först  
  bekomet en dehl i 1/3 ding af Huhlagd stora hång-  
  åhs skatte i stället för brölopz kost och boos-  
  dehl och den öfrige dehlen i bem:te skattejord  
  sig tillhandlat för Contante Peningar 80 dlr  
  Smt upbiudes 1ste g.
     
2) Nills Josephson i Uhlarp upwiste ett bref af d 28  
  Julj 1701 som innehåller att han aff Swen
 
  Nillßon i Kärring Jacob Giermunßon, Joen
 
  Bengtßon, Måns Jonßon och Börje anderßon
 
  kiöpt en uthjordh belägen i Kiärregårdz gierde
 
  och består i twenne små åckrar och en gräsäng
 
  der omkring mot reda bekomme penningar
 
 
  12 dlr Smt som för honom uppbiudes 1ste g.
     
3) Uppwistes ett medh wittne verificerat Jorda skifte  
  som Pär Jönßon i Miäret norregd och Håkan  
  Bengtßon i Östragd sins emellan d: 16 martj 1714  
  giort och uprättat; således att Pär Jonßon e-  
  mot norregd Miäret bekommet Östregd  
  ibm och mellomgift 20 dlr och 1 koo, och Hå-  
  kan Bengtßon moth Östragd Miäret bekom  
  met Norregd ibm, hwilket för dem  
  blef upbudet 1ste g.
     
4) Arfwedh Erlandson i Rönnäs försålt till Anders  
  Nillßon ibm halfway skattehemanet Erlandsgd.
 
  Rönnäs för 42 dlr Smt efter bref d 17 May 1714
 
  som för kiöparen uppbiudes
1ste g.
     
5) Efterskrefne försålt sine anparter af skatte
 
  Jorden i Rydh Sgd. Pär Jönßon sin arfde andehl
 
  för 40 dlr Smt, Ingewald Swenßon från Knärydh
 
  Sochn sin anpart för 10 dlr Smt Dito Ingredh
 
  Larsdr från Skränerydh sin part för dito 10 dlr 
 
  Dito Kierstin Persdotter i Rydh sin prätention
 
  på husarum och annat afståt mot 4 dlr Smt
 
  till kiöparne Jöns Jönßon i Rydh så at
 
  han fru åhr ägare af halfwa hemmanet Ryd  
  som för honom uppbiudes nu 1ste g.
     
6) Biörn Pärßon i Marestorp försålt till  
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:17 (1714) Bild 5040 / sid 279 (AID: v950360.b5040.s279)