Sunnerbo dombok 1714

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:17 (1714) Bild 2440 / sid 135 (AID: v950360.b2440.s135)
134v
  Giur Torkelßon i Bökhult kiöpt af Nils Ståckman  
  skatterättigheeten i Ry Wästregd. och 1/3 ding utj Mun-  
  deringen för 210 dlr S:m lykmätigt breef d. 15 Nov:  
  1713 som upbiudes 1ste g.
     
  Jöns Amundßon i Brokhult för sålt till sin Måg  
  1/6 af skatterätten Brokhult för 26 dlr S.m noch förrut  
  honom 1/6, så at han nu äger 1/3 ding efter breef  
  d. 16 Decemb: 1713 upbiudes 1ste g.
     
  Swen Nilßon låter efter kiöpe och gåfobreef d. 24  
  Marti 1700 samt tingz domb d. 9 febr. 1713 upbiuda  
  1/4 skattejord för 100 dlr S.m tilsammans beräknade  
  som fadren Nils Pärßon afdes barn bem:t kiöpares  
  med syskon undsedt 1ste g.
     
  Daniel Håkanßon sig tilhandlat efterfölljande  
  andehlar af skatterättigheeten i byagd. Anderstadh,
 
  såsom  efter bref d. 22 Junj 1713 betalt till
 
  wederbörande förmyndare för Elizabet Ahlfastz
 
  andehl som är 6/7 dehlar utj 3dingen af berörde
 
  skatterätt, Noch af Erich Jöranßon des hustrus an-
 
  dehl för 60 dlr S.m efter bref d 10 Decemb. 1713
 
  som med des egen andehl är halfe Byagd.
 
  i Anderstadh. upb:
1ste g.
     
  Johan Hesselberg kiöpt af des Syskon och Swåger  
  Nils, Jacob, Brådde och Anders Tufesöner samt  
  Måns Mattißon 1/3 dehl i häßlultagd. för 169 dlr S:m efter  
  bref d. 6 febr 1714, Noch efter bref samme dato har Anders  
  Jonßon Cederat 1/6 dehl, hwars lösen nu i förb.d samma  
  inbegrepne som upb: 1ste g.
     
  Johan Sånaßon i Ifla sålt till Joen Joenßon 1/4 skattejord i Hofdagd. Jfla
 
135r
  för 80 dlr Sm efter bref d. 26 May 1713 som upbiudes 1ste g.
     
  För Påfwell Bengdtßon upbiudes besittningzrätten af fräles  
  hem.t Simmarp för 30 dlr S.m, som Beskopsinnan wälborne fruu  
  Maria Elizabet Lagerstierna upburit efter bref d. 3  
  Nov 1713 1ste g.
     
§37 Upwistes Gudmund Joenßons i Höreda försäkringzskrift  
  dat. d. 13 Novemb 1713 för Deniel Håkanßon,  
  angående dhe peningars lefererande som Elizabet  
  Ahlfast skohla tilkomma, hwilken utj wittnes protocoll  
  intechnas.  
     

 
 
 
 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:17 (1714) Bild 2440 / sid 135 (AID: v950360.b2440.s135)