Sunnerbo dombok 1714

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:17 (1714) Bild 5050 (AID: v950360.b5050)
  Lars Larsson i Möllagd. 1/4 ding Skattejordh i Sånna  
  för 100 dlr Smt efter bref d 27 Juny 1708 som  
  uppbiudes 1ste g.
     
7) Hoffrättz Commissarien Sahl. Lars Tåken-  
  ström med sin k. Hustru madame Merta  
  Liungberg efter bref d 28 Decemb försålt  
  till Landz Cammereren Wälborne Hr Abram  
  Liungfelt sin arffel.t till fallne Skatte-  
  rättigheet utj Liungby giästgifwaregårdh  
  sampt underlagde Liungby Lillegd emädan  
  dhe det efter lag, som mindre än fierding  
  eij wägra kunnat moot 100 dlr Smt  
  hwilken dehl för Hr Cammireren wälborne  
  Hr Abram Liungfelt opbiudes 1ste g.
     


Inteckning

42 §. Uppwistes en Transport aff Gewalliaren  
  Jonas Perßon i Bökhult Dat d 8 martj  
  1714 till Befallningzman Johan Schieder  
  på frällsehemmanet Åhsa Söregd som   
  Sahl: wälborne fru Anna Margretha  
  Bonde till honom pantsat för 300 dlr  
  Smt, hwilken efter begiäran intecknas  
 
§ 84. Uppwistes i Rätten hoffrätzCommissarien Sahl  
  Hr Lars Tåkenströms och des hustrus mad:  
  Märta Liungbergz Testamentaliska Dispo-  
  sition af d 8 aug: 1713 stäld på Landt  
  Cammereren wälbne Hr Abram Liungfelt  
  och des arffwingar, hwaraf Een Copia  
  ad acta lades som efter begiäran in pro-  
  tocollerades.  
     
     
  Warandes elliest dhe hemman och Skatterättigheeter  
  som på sistledne Winterting opbudes 1ste g. nu  
  till opbudh så wyda intet lagliget klander Emil-  
  lan kommit annoterade 2dre gången, äfwen  
  som dhe hwilka då opbödes 2dre gången nu 3die  
  gången, som protocollen och dhe för detta till  
  högl: Kongl: hoffrätten insände extracter  
  utwysa.  

  Datum Tåftnäs d. 9 Juny 1714
  Daniel Lillienberg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:17 (1714) Bild 5050 (AID: v950360.b5050)