Sunnerbo dombok 1714

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:19 (1714) Bild 660 (AID: v950362.b660)
  Trolle blifwer till lösen elr wärdering och fasta  
 
uppbudne
1ste g.n
     
  Enkan Elin Nielsdotter i Oßnakiöp norregd  
  försålt till des Son Måns håkanßon  
  1/4 Skattejordh i bemte gårdh medh fierde-  
  parten af monderingen för 150 dlr Smt  
  samt till Sonen Harald Håkanßon 3 dlr 16 /.  
  Smt effter bref d: 2 octob: 1714 Opbiudes 1ste g.
     
  Joen Olufson i Miäret försålt 1/6 af  
  Wästragd Miäret och af Östragården Ibm  
  2/3 utaf en åtting Skattejordh till Carl  
  Eskellson i dotrbygd för 65 dlr Smt effter  
  bref d: 20 Decemb 1713 som Opbiudes 1 .g.
     
  Efter fölliande hafwa till sin broder och Swå-  
  ger Jonas Joenßon försålt sijne Arftelige  
  tillfallne andehlar utj Linnerås Ngd  
  Börje Jonßon i Hällhult En broderlått för 20 dlr    
  Joen Jonßon i Yxnäs en broderlått för 20 dlr    
  Pär Jonßon i Lönshult 1 broderlått 20 dlr    
  Botell Jonsdr i Borkabygd en Systerlått 10 dlr    
  Nämdem: Jacob i Bårshult en Systerlått 10 dlr    
  Åke Anderßon i Möckelhult dito 10 dlr    
      90 dlr  
 
Efter bref d: 25 martj 1710 hwilket för
 
 
bemelte Jonas Jonßon opbiudes
1ste g.
 
 
 
 
Erland Nillßon i Saxnäs och Per Nillß i Singz-
 
 
hult förSålt en fierding arfwejord Skatte i
 
 
Älmås gård och Lydhult Socken til sin broder
 
Bengt Nillßon för 120 dlr Smt dock des egen lott    
derutinnom begrepen och inräknad efter bref    
d: 20 January 1714 som opbiudes   1ste g.n
     
Upwistes CronoBefallningzmans Wälbde Johan Loms § 1  
förskrifning till sin Swåger Kyrkioherden utj werna-    
mo Ehrewyrdige och höglärde Hr magister Jacob    
Hoffling för 300 dlr Smt unfånget Låhn emoth    
underpant af sin hustrus fädernes arf frällse-    
hemmanet Wedåhsa östregd ½ här i Hära-    
det och Agunnaryd Sn beläget Dat: d: 24    
Septemb: 1713. som till Hr magister och kyr-    
kioherdens Hofflingz Säkerheet blef intecknat.    
     
Uppwistes en obligation af Anders Larßon i Lön- § 27  
hult på 100 dlr Smt medh 6 dlr proCento åhrl.n    
at förränta utgifwen till Nämdeman    
Giud Jönßon i Hökhult d 4 octob sistled.    
mot Pant af ½ Skattehem.t Lönhult, hwilken    
till bemte Nämdemans Säkerheet inpro-    
tocolleras    
     
Kyrkioherden Ehrewyrdige Magister Carl § 90  
Wessman i Ryßby begiärar honom till    
Säkerheet måtte införes för 14 dlr Smt uth-    
lånte Penningar till Joen Bengtßon i    
Ryßby Skattegården in martio 1712,    
  Skatt
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:19 (1714) Bild 660 (AID: v950362.b660)