Sunnerbo dombok 1714

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:19 (1714) Bild 650 / sid 566 (AID: v950362.b650.s566)
566r
  Extract af 1714 åhrs Höstetingz
  Protocoll utj Underbemälte härader.

  J Sunnerbo Häradt begyntes tinget d:
  4. october

Häradzhöfdingen Hr Israel Trolle inkom
skriffteligen under den 29. Julj sistledne och
begiärar att effterskrefne hemman som
des mohrfader Probsten utj Hwjtheryd Sahl.
Hr Magr Nills Rubenius warit Pant-
satte måtte för honom blifwa Uppbudne
Nl.n Ifla ½ wådeg.d här i Häradet
och Liunga Sn af Wälborne Hr Oluff
Siöblad d: 9 Junii 1662 emot 200 R.dlr
Inspecie unfånget låhn, hwilket seder-
mehra ähr Transporterat d: 11 Maij
1673 inpå Hr häradzhöfdingens Sahl fader
Landzskrifwaren wälbde Israel Gunna-
son
 
Dito Wälborne Pehr Gyllensparre, förpant-
ningzbref af d 1 maii 1660 tillbemelte
Sahl Hr Probsten Rubenius på guddarp Ng.d
½ i Bärga Socken emot ett unfånget låhn
af 500 R.dlr inspecie, hwilka hem.n Jfla ½
och guddarp Ngd dito ½ Således för Hr Häradz-
  höfdingen
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:19 (1714) Bild 650 / sid 566 (AID: v950362.b650.s566)