Sunnerbo dombok 1715

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:20 (1715) Bild 1480 / sid 223 (AID: v950363.b1480.s223)
222
  Fru Maria Elisabeth Hårdh, efter breef af d: 6: octob:  
  1714: försållt Frällserätten af hemmanet Norrestorp 1/8  
  belägit hör i häradet och Annerstad Sochn för En Summa  
  penningar – 55: dlr Smt till Bonden Bengt Torson  
  upbiudes 1 g.
     
  Enkian Ingrid Jacobsdotter i Fagery, försålt 1/4 Skatte  
  Jord i Fagery till Bonden Måns Jonson i Miäret  
  för Contante penningar 80 dlr S:mt, hwilcka 80 dlr  
  S:mt Måns Jonson skall betala på fölljande Terminer  
  Nembln wid Vårfruetyden 1715: 40 dlr och 1716  
  wid samma tyd 40 dlr, Efter breef d: 21 Marty  
  Ao 1714: som upbiudes 1 g.
     
  Gudmund Jonson i Tutary, försållt halfdelen  
  af Skattejorden Tutary Prångegd., som är 1/4  
  till Lars Månson i Liungby för 70 dlr Smt  
  efter breef d: 8 febr 1715: upbiudes 1 g.
     
  Hans Larson i Ellmåhs med sine Söner Anders och  
  Erland Hanßöner, försåldt 1/4 Skattejord i Ellmåhs  
  gård till Bengt Pärson Jbm för 80 dlr Smt  
  efter breef d: 5: January 1715: upb:s 1 g.
     
  Enkian Margretha Aschelöff, tillyka med Ryttaren  
  Ossman, försålt halfparten af Hemt Tärnhultz  
  Östregd. ... skatterätt, och öfra dhelen som är 3/8, till Skräddaren  
  Jöns Ollson i grönö för 115 dlr Smt och 2  
  Sk. roug i ättlöfsgåfwa, efter breef d: 20:  
  Sept 1714: upbiudes 1 g.
     
  Åboerna Niels Anderson och Jöran Larson tillyka  
  med Joseph Nielson på Rusthållet Wästerhult  
  genom accord afhändt sig skatterätten på  
  bemte Wästerhult, och tillägnat fogden Johan  
  Schieder, således att dhe mot 60 dlr Smt åhrl.  
  skatt, sama skola få bruka och beboo in till des  
 
223
  fogden eller någon af hans Egna behagar dyt  
  flytta då han skall för hwar fierding gifwa 15:  
  dlr S:mt, Men emedler tyd och alltyd swara för Mun-  
  deringerne och des wid macht hållande, efter  
  breef d: 2 novemb: 1714: upbiudes 1 g.
     
  Pigan Botill Nielsdotter i Lundarp försålt till  
  Jöns Swenson i Kånna 1/4 skattejord i Lundarp  
  för 26: dlr S:mt Efter breef d: 11: febr 1715  
  upbiudes 1 g.
     
  Afledne Capiteinen Wälbne Hr Willhelm Nethervudt, utj  
  wittnens närwaro skiänckt och donerat dygdesamma  
  matronan hust: Christina Lacandra 1/4 af skatte  
  Rusthållet Borßna, som kallas Myrebo, för  
  dhe i brefwet af d: 25: Octob: 1714: updragne  
  raisoner, upbiudes 1 g.
     
  Till Hwittarydz Sterbhuus säkerheet intecknas  
  för 45: dlr resterande Capital på Sl. Jacob  
  Biörnsons utgifne obligation 1/4 Skattejord  
  i Ößlöff Norregd.  
     
  Uppå fogden Johan Schieders begiäran  
  bleef Capiteinens Hr Herman Schnacks  
  till honom gifne revers på 40 dlr Smt af  
  d: Decemb: 1714: till des säkerheet Jn-  
  technadt.  
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:20 (1715) Bild 1480 / sid 223 (AID: v950363.b1480.s223)