Sunnerbo dombok 1697

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 2040 / sid 61 (AID: v206282.b2040.s61, NAD: SE/VALA/0382503)
60
 
och derförr i Contante penningar af dem begge bekommit, Sextyo dal
S.mt, sampt een koo i Ettlöfsgåfwa, föruthan den Jord dhe kan hafwa
i Gårßhult, så att Jöran och Per Anderßon äro blefne ägare, båda
gienom Jordaskifte, kiöp och arf till skatterättigheten af heela Häst-
hulta gård; fördenskull, såsom detta kiöp är frijwilleligen giord
och betalningen richtigt påfolgt, sampt bem.te skatteJord i Hästhult
efter Lagh uppbuden och oklandrat laghstånden, dhy afhendes den
samma ifrån Per Perßon, hans hustro och arfwingar, och tillägnas
Jöran Perßon och Per Anderßon sampt deras hustruar och arf
wingar, med huus, Jord etc.
   
144

Ej avskrivet mål här   
   
145 För detta Secreteraren Mons.r Oluf Holmer, efter
 
undfången fullmacht d 5 Marty 1697 uppå [..]
werckarens från Halmstad Mons.r Magni Wallins
wegnar, i Retten insinuerade een wydlyftigh libel emot
  /: Hr
61
Hr kyrckioherden i Annerstad Ehrewyrdige Hr Anders Bergh-
green, angående åthskillige momenta uthaf arf, efter fordom
Probsten och kyrckioherden Sal. Mr Johan Wallyn härflytande,
som förnembligest prätenderas uthi pappersbruket Skieen,
sampt Sågh- och Miöl qwarnarne der sammastedes, Jempte
werderning uppå een Mundterning och pantte silfwer, med
mehra, hwilcket wydare af deß insinuerade libell, sampt
[..]

Ej avskrivet mål här 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 2040 / sid 61 (AID: v206282.b2040.s61, NAD: SE/VALA/0382503)