Sunnerbo dombok 1706

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:6 (1706) Bild 4100 / sid 402 (AID: v950349.b4100.s402)
401v
Rusthållaren Anders Olßon från Lindstad, uppwiste  
rättens attest af d 4. Octob: Ao 1705 om [..]  
målet på 1/3 af hemmanet Tyböke, som nu [..]  
åhret ödelegat, att för Rusthållaren brustet åhr  
i ränta 9 dlr S:mt, altså uppbiudes så mycket   
Jord i ber:de treding som emot 27 dlr S:mtz  
werde qvadrera kan 1 g.
   
Munsterskrifwaren Petter Östbeck, låter såsom  
pant upbiuda 1/8 skatte Jord i Kiärringe Swens  
gård Jacob Germundsson tillhörig, för re-  
sterande skatt pro A:is 1704. 1705 och 1706  
tillhopa 11 dlr S.mt  1 g.
   
Swen Nilßon i Hyhult kiöpt af Jöns Nilßon  
des hustrus Elin Persdotters Ibm anpart  
för – 40 dlr S:mt, bref d 24 May Ao 1691.  
som till med det han sielf Erfft med sin hust  
är ¼ och upbiudes  1 g.
   
warandes eljest dhe hemman och skatterättigheter som  
på sidsta Sommarting till upbod annoterades  
1ste gången, nu upbudne – 2dre gången,  
Jembwäl dhe som då upbödes 2dre gången  
nu 3:die g.n  
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:6 (1706) Bild 4100 / sid 402 (AID: v950349.b4100.s402)