Sunnerbo dombok 1706

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:6 (1706) Bild 2620 / sid 263 (AID: v950349.b2620.s263)
262v
Hans Jacobson i Skiftaryd, låter upbiuda ¼ skatteJord
 
J skiftarydz gård, som han af Joseph Swenson
 
i Knäerydh för – 48 dlr Smt: kiöpt, breef d [..]
 
May Ao 1706.
 
   
Joen Swenson i Skaffta, kiöpt åtskilliga andelar i Norregd
 
Ibm. Nembln af Måns Nielson i Horn
 
Kiöpt ß land för 40 dlr och Ättlöfsgåfwa
 
20 dlr af Oluf Swenson kiöpt en äng af 5
 
Laßwall, almenningen Kallat för 3 dlr Smt
 
Breef d 6 Novemb: 1700.
 
Noch Joen köpt – 15 ßland eller 1/6 Jord i samma
 
gård af Niels Swenson i ArfEeka och Pehr
 
Uddeson i Gräsholma för 30 dlr tillhopa 3/8
 
Breef d. 1 April 1706 upbiudes
1 g.
   
Jöns Person i Ößlöf låter sig til säkerheet inteckna
 
fyra ß. Land åcker i Berghem laßagd.
 
som Bengt Jönson d 4 may 1699 för
 
12 dlr S:mt pantsatt.
 
   
Handelsmannen Daniel Gudmundson från Grythult
 
kiöpt 3/8 skattejord i Ranglakiöp af Pehr Åke-
 
son för 260 dlr S:mt, Ettlöfsgåfwa till
 
Sälljarens son och måg – 20 dlr sampt
 
En koo, En Tna Roug och en Klädes[..]
 
dning til hustrun breef d 5 May 1706
 
upbiudes skatterätten af halfwa hem.t
1 g.
   
Joen Ingemarson i Holbora, kiöpt af sin Broder [..]
 
Ingemarson, skatterätten af halfwa hemmanet
 
för 50 dlr S:mt som han af H[..] M[..]
 

 
263r
och Cronan sig tillhandlat, breef d 18 February
 
Ao 1706: opbiudes
1 g.
   
Pehr Månson i Hamra, låter upbiuda såsom Pant, frälse
 
Hemmanet ödegården Horn, som Sahl. Fru Agneta
 
Lillia till Rättaren Clas Clauson Bergh, emot
 
280 dlr Smt pantsatt, och han samma hemman
 
genom transport d 24 Juny 1705: updragit
 
bem:te Pehr Månson till lösen, eller werdering
 
och fasta 1 g.
   
Hr Gouverneur och Ammiralen Högwälborna Baron Erich Siöbladh
 
kiöpt af sin Syster Baronessan högwälbna fru Elisa-
 
beth Chatrina Siöbladh frälsehemmanen, Miäridt
 
j Liunga Sochn och Fagerhult i samma sn, för – 1 100 dlr Smt, Boarp
 
d 7 Marty Ao 1706. upbiues
1 g.
   
Niels Månson i Qwarnarna och Liungby Sochn, kiöpt af
 
Måns Erickson i Tranhult ¼ skattejordh i Södregården
 
Ibidem för 160 dlr Smt: breef d 4 Febr Ao 1705
 
Opbiudes 1 g.
   
Joen Johanson i Juddhult, kiöpt af Lars Jonson i Ramnäs
 
5½ ß. Land, des hustrus Karin Jönsdotters i Storegn
 
Juddhult tillhörige skatte Jordh för – 22 dlr Smt:
 
Breef d 18 octob: Ao 1705:
 
Item Joen tillbytt sig 7 skieppeland Jord i Storegd Judd-
 
hult, emot Jord i lillegdn Ibm och 7 dlr mellangift
 
efter urättat skrift d 29 April Ao 1706:
 
opbiudes 1 g.


 
 
 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:6 (1706) Bild 2620 / sid 263 (AID: v950349.b2620.s263)