Sunnerbo dombok 1706

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:6 (1706) Bild 820 / sid 83 (AID: v950349.b820.s83)
82v
Gunne Tufweßon i Åhmot låter upbiuda 2/5 i gården
 
för 100 dlr S:mt som han kiöpt af sin Swermoder, sampt
 
giell efter sin Swärfader betalt, efter bref d 10
 
Novemb: Ao 1705. opbiudes 1 g.
   
Torckell Håkanson i Skiofwelhyltan, kiöpt af Jöns
 
och Måns Swensöner i fagerhult, och Niclas Woll-
 
marsson i Askenäs – ?ding skattejord af fierdings-
 
hemmanet Askenäs för – 71 dlr 16 öre S:mt.
 
opbiudes 1 g.
   
Pähr Erlandson i Eeka låter upbiuda 5 sklnd
 
Jord i Eeka Södregård för – 25 Rdlr Cou-
 
rant, som han efter Jngången förlykning af
 
d. 26 Novemb: 1696. af Niels Gudmundson
 
och Arfwed Jönson sig tillhandlat, och nu af
 
Nembdemännerna Bengt Knutßon i Ößlöf
 
och Jöns Ollßon i Sickinge berättas betallte
 
wara.  
Item af Steen Knutßon och Knut Pährson
 
i Liungby, kiöpt otta skeppeland Jord för
 
12 dlr S:mt och af Enckan Elin Nielsdotter
 
4 skeppeland för – 6 dlr. Breef d: 19 februari
 
1706:
 
Noch Elin efter breef d: 20 Febr 1706 sålldt
 
sin anpart för – 49 dlr med arfdeloter
 
tillhopa En treding, upbiudes 1 g.
   
Erick Jöransson i Wäraberga kiöpt af Niels ger-
 
mundson i Slagrakiöp, Jord i Södregården
 
   
 
83r
Wärabärga för 16 dlr S:mt, Item till Swen Jönson i Wära-
 
berga som Bördesman – 10 dlr S:mt opbiudes 1/8
 
tillhopa   1 g.
   
Warandes elliest dhe hemman och Skatterättigheeter
 
som på sidsta Sommarting till upbud annoterades
 
1ste gången, nu opbiudne andre gången
 
Jämbwäll dhe som då upbudes 2dra gången
 
nu 3die gången.
 
 
 
Sålunda af protocollen att wara extraherat
 
betygne Oyhult d: 8 Marty 1706
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:6 (1706) Bild 820 / sid 83 (AID: v950349.b820.s83)