Sunnerbo dombok 1706

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:6 (1706) Bild 4090 / sid 401 (AID: v950349.b4090.s401)
400v
ber.de skattejordz fierding både till cultur  
byggnat – besichtiga.  
   
Öfersten och Commendanten Hr Baron Nils Posse, såsom  
förmyndare för sin systerdotter wälb:ne Jungfru  
Augusta Christina Soop, låter upbiuda  
halfwa Säteryet Bollmstad, med des under-  
liggande hemman Mallmeryd, som Rytt-  
mästaren Hr Knut Uggla d 28 May  
Ao 1706 för 1000 dlr S.mt försållt,  
deßutan bem.te Jungfru Erfft hälfften uti sam-  
ma Sätery, som således uppbiudes 1 g.
   
Joen Jonßon från Qwenslöf, kiöpt af häradz  
Höfdingen Sal. wälb:ne Hr Hans Bergman,  
skatte – och besittningzrätten af halfwa frälße  
gården Qwenslöf, för 90 dlr S.mt upb.s  1 g.
   
Anders Anderßon i Rataryd, kiöpt af Jöns Olßon  
i Wermsiö ¼ skatte Jord i Östregd.n Rataryd,  
för 20 dlr S.mt, bref d 6 Aug: 1706.  
   
Erick Nilßon i Swenshult, kiöpt af Swen Jon-  
son i Tyböke halfway garden för 70 dlr S.mt,  
bref d 26 May 1706. upbiudes 1 g.
   
Gunnar Jönßon i Ramnäs låter uppbiuda  
skatterätten af fierdingzhemmanet Ram-  
näsa torp, som han af Måns Jonßon Ibm  
för 80 dlr S.mt sig till handlat, bref d 6  
Febr: Ao 1705. 1 g.

 


 
 
 
 
Joen Perßon i yxnalt, kiöpt af Bengt Johanßon och des  
hustru Swenborg Johansdotter 1/3ding skatte Jord i  
yxnalt för – 90 dlr S:mt, inberäknade dhe 20 dlr  
som han till Bengt Jönßons Sal. broder och Anders  
Anderßon betalt till – 10 dlr hwardera up  
biudes 1/3.  1 g.
   
Anders Olßon i Saxnäs, kiöpt af Anders Ander-  
son i Yxnalt ¼ skatte Jord i Probstakiöp för  
80 dlr S.mt, bref d 4 Novemb: Ao 1705.  
upbiudes  1 g.
   
Swen Jonßon i Blekinge, låter upbiuda 12  
skieppeland Jord som han sig tillhandlat af  
Måns Erlandson i Pryseboda, Neml.n 3 skl.nd  
för – 6 dlr,   Merta Månsdotter i Odensiö  
9 skl.nd – 20 dlr, bref 20 May 1706.  1 g.
   
Femtingzrotarne Böke, yxnalt, Baßeråhs,  
Pryseboda och Åhnäs, låta upbiuda skatte  
rätten af hemmanet Wirckesnäs, som deras  
förrymbde soldat Zachris Elgman för  
100 dlr S.mt af legomålet sig tillhandlat ifrån  
Madam Maria von Innerfelt d 16 Febr:  
Ao 1703. Och bem.te Elgmans hustru, efter  
högwälb:ne Hr Landzhöfdingen Gustaff  
Faltzburgz resolution d 7 Octob: 1704.  
till rotebönderna updragit  1 g.

 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:6 (1706) Bild 4090 / sid 401 (AID: v950349.b4090.s401)