Sunnerbo dombok 1706

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:6 (1706) Bild 4080 / sid 400 (AID: v950349.b4080.s400)

 
400r
Till ödmiukehörsamte föllje af Högl. Kongl 
Giöta HofRättz för detta ankomna Nåd-
gunstige order, Specificerars i anledning af 
protocollet dhe upbudh och Jnteckningar, 
hwilcka Ao 1706 på höstetingen i un-
derbemte Härader skiedde äro som fölier, 
   Nembn
 
   Sunnerbo Härat

Trotte Håkanson i Foglanäs, låter uppbiuda 1/3ding af,  
skattegården Skinnhult, som han af Carl Erickzson Jbm  
Emot 91 dlr S.mt sig tillhandlat, hwilcka penningar  
således efter giort slut ehrläggas böra, Neml.n  
att 40 dlr S.mt der af betalas Michaëlis Ao  
1706 och sedan 10 dlr åhrl.n till des hela Sum-  
man contenterat blifwer, bref dat: d 12 Aug  
Ao 1706. upbiudes 1 g.
   
Nils Bengtzson wid Ingelstad Qwarn uppwiste  
änckans hust. Bengta Erickzdotters i Ößlöf  
förskrifning af d 18 septemb: Ao 1706 på  
låhntagne 20 Rdlr Ao 1700 och 20 Rdlr 1701.  
Jempte – 13 dlr 20 öre S.mtz interesse emot un-  
derpant ¼ skattejord i Norregd.n Ößlöf upbiudes 1 g.
och blef uppå Creditorens begieran Swen Swenßon  
i Äpplanäs efter låtet samma Jord nästkommande  
fahrdag att tillträda och bruka, eftersom berättas  
een dehl der af ödeligga i medlertyd förordnades  
Nembdem:na Bengt i Ößlöf och Jöns i Sickinge   
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:6 (1706) Bild 4080 / sid 400 (AID: v950349.b4080.s400)