Sunnerbo dombok 1704

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:4 (1704) Bild 1110 (AID: v950347.b1110)
101v
Lars Anderßon i Åhsen, kiöpt samma fierdingz hemman  
af Änckan Gunnila Gudmundzdotter för – 75 dlr
S:mt och i Ättlöfzgåfwa een koo, bref d 26 Januarj 1704
 
uppbiudes 1 g.
   
Joen Olßon i Stafsättra, kiöpt af Befall.n Erik Perßon  
i Bolmaryd,  Soldatens frendes tillhörige skatte-
Jord i Stafsättra gård af 1/16:del beståande för 30 dlr
 
S.mt, bref d 12 Octob: A.o 1703. Uppbiudes 1 g.
och skall framwisas frändes fullmacht for än Skiöta
här å bewillias
 
   
Hr Magister Christiern Hammar, kiöpt af Hr Capitein  
wälb:ne Wilhelm Netterwudt Carlsson frälßehem-
manet Lindzhult - 1/2 för 250 dlr S.mt, efter bref
 
d 20 Octob: A.o 1701. uppbiudes
1 g.
   
Bengdt Person i Höreda Kiöpt af sin Swåger Arfwed Person
 
1/3 Skattejordh i Storegården Höreda för 76 Rdlr a 6 marker
stycket eller 114 dlr Smt, breef dat d 3 Februarj 1704
 
upbiudes
1 g.
   
Sålunda af Protocollet wara rätt extraherat, atteste-
rar undertechnat af Liungby Tingzplantz d 11 februari 
Anno 1704
 
  [..] Berghman
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:4 (1704) Bild 1110 (AID: v950347.b1110)