Sunnerbo dombok 1704

Småprotokoll
101r
Till hörsampt föllie af Höglofl. Kongl. Giöta Hoffrätz ankombna Nåd-
gunstiga Order, Specificeras i anledning utaf protocollet, dhe
uppbod och inteckningar, hwilcka Ao 1704, uppå Wintertinget
i underbem:te Härad skiedde äro, som föllier, Neml.n
 
Sunnerbo Häradt
 
Haral Anderßon i Sunnerå, kiöpt af Per Israëlsson i
teßåhs, skatterätten af halfwa hemmanet Mårarp Lunden,
för 147 dlr 16 öre S:mt bref dat: d 5 octob: Ao 1703.
uppbiudes                                                                                                                   1 g.
 
Joen Bengtzson i Boarp, kiöpt af Jöns Perßon Giök,
Skatterätten af halfwa hem.net Biörßag.n Boarp för 85 dlr
S:mt, efter bref d 23 May Ao 1699. uppbiudes                                                           1 g.
 
Häradzhöfdingen in loco, kiöpt af wälb:na fru Chatarina Bonde
frälßehemmanen Östre Liung i Ryßby Sochn, och
Weeka i Berga Sochn, för 500 dlr Caroliner, bref
dat: d 1 Novemb: Ao 1703. uppbiudes                                                                           1 g. 
 
Men hemmanet Weka är sedermera genom transport af Hr kiöparen dat: d 16 Decemb: 1703
kommit in på Hr Häradzhöfdingen Daniel Drefling emot 200 dlr. Dito Mynt uppbiudes         1 g.
 
Jöns Tohrßon i Ählinge, kiöpt af Jöns Swenßon och
Ingier Swensdotter ¼ skattejord i Bohok för 75 dlr
S:mt bref d 10 April Ao 1703. uppbiudes                                                                   1 g.
 
Oluf Månßon i Hyggestorp, tillhandlat sig Bördz och besittningz-
rätten på bem:te hemman, af wälb:ne fru Magdalena
Rosenbielke för 120 dlr S.mt, efter uppwist bref
af d 16 May A.o 1703. Uppbiudes                                                                                   1 g.
 
Bengt Larsson i Uhlarp, kiöpt af Bengt Thorßon i Skieen
¼ skattejord i Rya för – 115 dlr S.mt, bref dat:
d 8 February A.o 1704. uppbiudes                                                                           1 g.
 
Regementz skrifwaren wälbet.de Hans Haghström, lät
såsom pant uppbiuda Månsas i Gunnalt till
hörgie skattejord för innstående husbonde skatt
pro A.is 1701. 1702 och 1703                                                                                   1 g.