Sunnerbo dombok 1704

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:4 (1704) Bild 2640 (AID: v950347.b2640)
 
256r
Till hörsampt föllie af höglofl. Kongl. Giöta Hoffrättz
ankombne Nådgunstiga order, specificeras i anledning
utaf protocollet dhe uppbod och inteckningar hwilcka A.o
1704 uppå Sommar Tinget i underbem.te Häradt skiedde äro
som föllier, Neml.n

               Sunnerbo Häradt.

Nils Knutzson i Prysebo kiöpt af sin fader Knut Perßon  
Skattejord i Prysebo för – 30 dlr
Item af sine bröder Per och Jöns Knutzsöner, sampt Swågern
Per Jonßon i Kränkeboda Nils kiöpt Jord för 56 dlr
förutan kiöparens arfdepart till 13 dlr 16 öre
som är tillhopa 1/4   Efter bref d 16 Febr: Ao 699
 
uppbiudes 1 g.
   
Joen Perßon i Skiäßhult, kiöpt af sin Stiufson Jöns Nilßon  
i Beteråhs 3/8 skattejord i Skiärßhult för – 90 dlr S:mt
sampt i ättlöfwe een koo. 
Noch Joen Kiöpt af Anna Jönsdotter i Biörstorp, Ett
Tunneland Jord för 24 dlr
och af Per Månßon i Swynebärga 1½ skl.nd 8 dlr
sampt i Ettlöfwe een half Crona, att Joen således
är ägare till halfwa skatterätten af ber.de hemman Skiärs-
 
hult efter bref d 5 May Ao 1704. uppbiudes 1 g.
   
hust. Ingelöf i Kiärragården Ångelstad låter uppbiuda  
1/4 skatteJord dersammestädes af 5 Tunneland be-
stående, som hon till afräkning uti betalning lef-
wererat – 49 dlr S:mt, bref dat: d 30 Decemb:
 
Ao 1701. och 21 Augusti Ao 1703 1 g.
dock åligger det kiöparen till nästa Ting full
komligare kiöpebref att framskaffa.
 
  Anders
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:4 (1704) Bild 2640 (AID: v950347.b2640)