Sunnerbo dombok 1704

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:4 (1704) Bild 2650 (AID: v950347.b2650)
256v
Anders Haralßon i Långaskoug, kiöpt af Måns Nilßon  
Jbm 1/2 skatterätten af samma hemman för  
194 dlr S:mt, bref dat: d 22 May Ao 1704 upb. 1 g.
   
Joen Jönßon i Sinneshult, kiöpt af Lars Jönßon i  
Torßeryd, deß hustrus andehl i Sinneshult för
29 dlr S:mt; Jtem kiöpt af Anders Olßon i Saxnäß
deß hustrus anpart för – 24 dlr af Karin Nils-
dotter i Torßeryd deß andehl för 29 dlr, sampt deßutom
Joen Erfft Jord i ber.de gård för – 58 dlr, för
tillhopa 1/3ding i Sinneshultz gård, efter bref d 3:die
 
Octob: Ao 1703. uppbiudes 1 g.
   
Nils Gundmunßon i Kiäskhult låter uppbiuda 1/3 skattejord  
af hemmanet Kiäskhult, som han ifrån sin Sahl
faders Creditorer infryat, efter Hr Probstens
Mag. Ingermans uppsatz af d 17 Febr: 1698
till 209 dlr deß utan Nils kiöpt af Johan Perßon
i Ryd 1/6 för 50 dlr S:mt, hwilcket Nils Larsson
i Kiäskhult, Per Swenßon i Gräsholma och Oluf
 
Bengtzson i Siuhult Confirmera, tillhopa ½ hem.n.
1 g.
 
 
Sohne Larßon i Gryshult, kiöpt af Trulls Båtelßon
 
i Gryshult 1/6 skatteJord Jbm för – 50 dlr S:mt
 
bref d 5 Januarj Ao 1704. uppbiudes
1 g.
 
 
Swen Perßon i Nöttia, kiöpt af Anders, Jonas och Johan
 
Rundewaller, skatterätten af hemmanet Ågård
Nöttia från – 1 till 3/8 förmedl.t för 34 dlr
 
bref dat: 5 Junj Ao 1702. Uppbiudes
1 g.
 
 
Wälborne fru Sophia Anna Lillie Granat till Askenäs
 
lät i rätten uppwisa Capiteinens wälb:ne Wilhelm
 
 
  Netterwud
257r
Netterwudtz utgifne obligation, Neml.n af
d 1 May 1702. På låhntagne 400 dlr S:mt
den andre af d 13 Septemb: 1703. På 300 dlr
och den 3:die dat: d 15 januarj 1704. På 300 dlr Smt
tillhopa een Summa – 1000 dlr a 6 pro centum
åhrl.n, med the Conditioner som uti obligatio-
nerna exprimeras emot underpant Sätegår-
den Borßna, som till Creditorens säkerhet intecknas
 
   
Biörn Perßon i Marestorp, kiöpt af Germund Jonßon  
i Sånna, skatterätten af halfwa hemmanet Sånna,
för 200 dlr S:mt, efter bref d 14 Martj Ao 1704.
 
uppbiudes 1 g.
   
Lensmannen Johan Scheder låter uppbiuda Per  
Brodzsons i Östergård Torarp skattejord ¼ding
för resterande 11 dlr 21 öre 8 [..] Crono räntor
pro Ao 1703. så wäl som och för innewarande
åhrs räntor, eftersom ingen annor tillgång till
betalning finnes, warandes bem.te skattejordz fierding
tillförenne pantsatt till Jöns i Wåköön för 30 dlr
förordnades Nembdem:na Per Jonßon i Berghem och 
Per i Mäste ber.de skatteJord att werdera, som imedler
 
tyd uppbiudes 1 g.
   
Hr Regementz Qwartermästaren wälb:ne Wilhelm  
Netterwudt Jönßon, låter uppbiuda frälße
hemmanet Norregd Östraby ½. Jtem fuhremohn
i Ryßby Sochn ¼, som han och deß syskon af Hr
Capiteinen wälb.ne Wilhelm Netterwudt Carlson
för een prætension af 3/8 dlr 26 öre 10 [..] fått
 
jmmision uti, till fasta 1 g.

  drengen
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:4 (1704) Bild 2650 (AID: v950347.b2650)