Sunnerbo dombok 1704

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:4 (1704) Bild 4850 (AID: v950347.b4850)
481r
Till ödmiuk hörsampt föllie af Höglofl. Kongl.
Giöta Hoffrättz Nådgunstige order, specificera
i anledning af protocollet dhe oppbod och intecknin-
gar som wed hösteTinget Ao 1704 uti under
bem.te häradt skiedde äro som fölier, Neml.n
 
                  Sunnerbo Häradt

Måns Perßon i Foglasång uppwiste i rätten sin Swerfaders Anders  
Månßons bref af d 1 Novemb: Ao 1702. der uti han
Tillstår sig hafwa upplåtet till bem:te sin Måg, skatterätten
af halfwa hemmanet, som är efter förmedling 1/8 för
 
35 dlr S:mt, uppbiudes 1 g.
   
Swen Swenßon i Hängarp kiöpt af hust Karin Larsdotter  
i Ehlinge 1/6 skatte Jord på Twå skieppeland när, i
Norregården Hängarp för 56 dlr S:mt, bref d 19
 
Juli 1704. oppbiudes 1 g.
   
Drengen Nils Knutzson kiöpt af Jöns Erikzson i Hunsberg  
1/4 Jord der sammastädes för 58 dlr S:mt, efter  
bref d 10 Septemb: 1704 oppbiudes 1 g.
   
Sohne Erickzson och Larß Anderßon i Fotatorppet, kiöpt af  
Mons.r Israël Trolle skatterätten af hemma
net Fotatorp för 200 dlr S:mt, sampt 20 dlr;
 
Ettlöfwe, bref dat: d 25 junj 1704. Oppb.s
1 g.
 
 
Hust. Beata Kåhse kiöpt 1/4 skattejord i Alltaböke af
 
Per Gunneßon Jbm för – 40 dlr S:mt, efter
 
bref d 6 Februarj 1704. Uppbiudes
1 g.
 
 
Hr Magister Lars Ulmgreen kiöpt af Hr Leutenanten
 
Per Kiempe, all skatte- och frälßerätten af
Johansgård Ångelstad för 250 dlr S:mt, bref
 
                                                                            
  dat
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:4 (1704) Bild 4850 (AID: v950347.b4850)