Sunnerbo dombok 1704

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:4 (1704) Bild 4860 (AID: v950347.b4860)
481v
daterat d 10 Juli 1704. Oppbiudes 1 g.
och emädan nu allenast een Copia af kiöpebref
wet oppwist är, ty måste man Skiöte der å
bewilias, original kiöpebrefwet framwisas.
 
   
Joen Anderßon i Bråna, kiöpt af Bengt Erikzson i Ahlens-  
kiöp och Erick Bengtzson i Sohnama ¼:ding
skatte Jord i Ahlenskiöpz gård för – 160 dlr S:mt
 
bref d 11 Septemb: 1704. oppbiudes 1 g.
   
Nils Jonßon i Bråna, kiöpt af Nils Jonßon i Miäridt  
3 skieppeland för 15½ dlr S:mt, och af Joen
Anderßon i Bråna Ett Tunneland för 31 dlr
 
S:mt, bref d 3 Martj Ao 1704. oppbiudes 1 g.
 
Per Stenßon i Boarp, kiöpt af efterskrefne Jord i Wästre-    
gården Boarp, efter oppwiste gamble bref på
åthskillige datis, Neml.n
   
Af Oluf Kiällaßon deß hustrus dehl för 
45 dlr  
Jtem Olufz egen Arfwe Jord 24: 24.  
Swen Kiällaßon bekommet 20:  
Jöns Erlandßon i Boarp, een koo och 45:  
Nils Jönßon i Boarp een koo och 45:  
Noch ber.de Nils Jönßon utsatt Jord för    
sin Sons Swen Nilßons Möderne 20:  
sampt deßutan Per Stenßons Arfwe Jord
beräknat tillhopa 5/8 för een Summa 339 dlr
24 öre; deßutan efter bref d 6 Octob: 1704
Per Stenßon kiöpt af Kierstin Börgesdotter
och Botel Nilsdotter i Kånna theras Andelar
   
för 10 dlr S:mt såsom wängåfwa, oppb:s 5/8
  1 g.
                                                                   
  Hr
482r
Hr Leutnanten Manhaftig Per Kiempe, kiöpt af Hr Rytte-  
mästare wälb:ne Anders Leyonflycht och deß fru
wälb:ne fru Maria Elisabet Stierna 1/4:dingz
frälßehemmanet Strömma för – 230 dlr S:mt,
 
bref daterat d 24 juli Ao 1704. Oppbiudes 1 g.
   
Jöns Hanßon i Wåköön, låter oppbiuda ¼ skattejord i Östre-  
gården Torarp, som d 30 May 1698 emot för
sträckte 30 dlr S:mt honom pantsatt warit, hwilken
Jord wed senaste Sommarting för resterande
Cronoräntor blefwen intecknat, oppbiudes till
 
lösen och werdering 1 g.
   
Joen Johansson i Berghem med samptel. Åboerna af  
Berghem Larßagårdz rote, låta för resterande
Soldatelego, af soldatehustruns Ingebor
Johansdotters andehl bestående uti 1/4:dingz
bruk, uppbiuda skattejorden der af till lösen
 
och werdering
1 g.
 
 
Sålunda wara rätt extraherat attesterar undertecknat
af Tingplatzen Liungby d 10 Octob: Ao 1704.
 
  H Berghman 
                                                           
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:4 (1704) Bild 4860 (AID: v950347.b4860)