Sunnerbo dombok 1712

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12
850
Sunnerbo härad
 
Opwistes Wälborne Hr Capitein Herman Schiebe
obligation d 10 martj 1711 på 1 300 dlr S: utgifne
till des Swägerska Wälborna fru Elisabeth
Ulff med förskrifwit interesse a 5 pro Cento
pantsättiandes Sätteriet Fouglanäs för
1 100 och för rester 200 dlr gullpunt lämbnat
som till Creditorens säkerhet intecknas.
 
851
88
För Jöns Erikson i Rohlborset blifwer en d 10 martj 1712
  af Jon Larßon utgifwen obligation, på 100 dlr Smt
 
Emot underpant af 1/3ding i Kohlborsts skattejord till be-
 
hörig säkerhet inteknat.
   
112
Skräddaren mäster Lars Jonßon, opwisar wälborne
 
fru Anna Beata Bocks obligation af d 6 Januarj
 
1712. på 600 dlr S: Capital och förskrifwit interesse
 
a 6 pro Cento Emot underpant af Sätteriet fylleskoug
 
som till Säkerhet i Protocollet anteknat werder.
                                    Jn fidem protocollj
                                             Daniel Lillienberg
                                                      
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12