Sunnerbo dombok 1712

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12
625
Sunnerbo Härad

Wälborna fru Brita Helena Mustkamp försållt [..]  
Capiteinskan wälb:ne Sophia Anna Lilliengranat Säte-  
ryet Biärnhult med des Torp för 1 550 dlr Smt [..]  
dhe Conditioner som i brefwet d: 11 oct 1711 är [..]  
upbiudes 1 g.
   
Häradzhöfdingen Wälb:ne Hr Gustaf Ehrenkrona, kiöpt  
bland andra hem.n 1 Wermsiö, det fru fryherrinnan  
högWälb:ne Catharina Cronhielm försållt, ärsees af breef  
d: 16 febr 1711. Upbiudes  1 g.
   
Jon Jonson i Hörda försållt till Anders Pärson ¼ding
 
Skattejord i Hörda Larsgd. för 70 dlr Smt efter  
breef d: 27 Jan 112: upbiudes 1 g.
   
Johan Jonson i Skateboda sållt till Måns Pärson  
heela skattejorden i bem.te Skateboda gd. för 260 Rdlr  
Smt: efter breef d. 20 Juny 1711: upbiudes 1 g.
   
Måns Pärson i Nähs, sållt till Pär Pärson 1/6ting i S[..]
 
fagralt för 40 dlr Smt. efter breef d: 28 January  
1712: upbiudes  1 g.
   
Jöns Amundson i Brockhult sållt till Simon Nielson  
1/3ding i ber.de Brockhult gd. för 100 dlr Smt, efter  
breef d: 20 Jan: 1712: upbiudes 1 g.
   
Swen Uddeson i yttra Skafta, kiöpt 1/6del i Skaftagd.  
af Udde Jonson i Brokhult för 12 dlr Smt, efter  
breef d: 24 January 1712: upbiudes 1 g.
   
för Gunne Larson i Strömma upbiudes frällsehemmanet  
626
Strömma ¼ding, som Sahl. Hr Leutnant Kiempe vädsatt emot  
uptagit Låhn 230 dlr Smt för utan Interesse, som sees under  
d: 15 febr: 1707 1 g.
   
För Håkan Eskellson i Hallaböke blifwer 1/3ding Skatte  
Jord i Hallaböke gård upbuden till Lösen eller fasta  
hwilcken Jon Månson Ibm för – 60 dlr Smt pantsatt  
d: 20 octob: 1693 1 g.
   
Gevalldiern Jöns Pärson sållt 1/7de dehl af 1/3ding i Brock-  
hultagd. till Diur Torckillson för 30 dlr Smt sees af  
breef d: 20 april 1711: upbiudes 1 g.
   
Jnspectoren Wähl.de Theophilus Lindelius, framwiste åth-
 
skillige pantebreef på frällseSätteryet Ooshult, hwar  
ibland en förskrifning fans dat: d: 25 febr. 1680:  
på 150: dlr Smt: af Wälbne Hr Leut:n Gyllonållon och  
Hr Axell Kåse gifwen, och En af fru Margareta  
Kåse d: 16 marty 1685: på 20 dlr dito efter breef  
d: 11 aug. 1694: Hr P. G. och Arfwed Philip Gyl-  
lenållon uptagit – 60 dlr Smt som äro intechnade d:  
18: Juny 1685: Lykaledes Wälbemte Hr Gyllenållon  
d: 1 may 1697 utgifwit En obligation på 600 dlr Smt  
inbegrepna dhe förre Summor, Dito d: 2 marty  
1698: lemnat sin handskrift på Capital efter alla  
ofwansagde obligationer – 900 dlr Smt, Emot underpant af  
bem:te Sättery, Ty blifwer det med hörige lägenheeter för  
ber:de Summa, med hwad mehra, för byggnad och Contrib:  
efter Räckning prætenderas, till lösen eller werdering  
och fasta upbiudit 1 g.
och emedlertyd Communiceras med herrar Gyllonållon  
som hafwa sig här öfwer att förklara  
   
Danjel Gudmundson i Ranglakiöp sållt till Pähr Jonson  
Ibidem för 250 dl Smt des Skattejord i samma gård  
efter breef d: 17 Novemb: 1711: upbiudes 1 g.

Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12