Sunnerbo dombok 1712

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12
1495
Capitein Wälb:ne Hr Rudolph Johan Muskamp sållt  
till Hr Regementz Qvartermästaren Johan Ryskter  
frälsehem.t Härensnäs Rentar 21 dlr Lilla Miär-  
ret Räntat – 12 dlr, Södregd. Kånna – 12 dlr  
Emot – 900 dlr S:mt Efter breef d: 15 aug.  
1712. som upbiudes 1ste g.
   
Regementz Qvartermästaren Hr Johan Kyster  
Kiöpt af Wälb:na fru Mertha Netherwudh,  
Frällsehem.t Kornbärga, Jfla Jonkeregd.  
Miäret Stensgård, Jbm Norragd. Hwilcka  
Ränta 112 dahl.r för ärlagde – 1 600 dlr S:mt  
som upbiudes 1ste g.
dock förbehållen och oförkränckt den rätt som  
till alla ofwansagde af Hr Kiöparen tillhan-  
dlade hemman, En och annan torde föruth  
sigh hafwa genom Lagh. medfarter förwarad.  
   
Lars Nielson i Kiäskhult sållt ¼ding af Rust  
hålls Stombnen med Monderingerna i Kiäsk-  
hult för – 80 dlr och 1 Koo gåd för 5 dlr  
S:mt den Pähr Christiernson efter breef  
d: 22 Sept: 1712 sig tillhandlat, som  
upbiudes 1ste g.
   
Assar Nielson i Kiäringelyda, sålt till  
Niels Axelson 1/6ting Skattejord i Siöboda  
för 14: dlr 16 öre S:mt och des utan Arff  
med sin hustru, så att han äger ½ hem-  
manet Lykmätigt breef d: 19: Octob. 1690  
som upbiudes 1ste g.

1496
Warandes älliest dhe hemman och skatterättigheeter
som på förledit åhrs Sommarting upbödes 1ste g.
nu till upbud annoterade 2dre gången, äfwen
som dhe då 2dre gången, blifwa nu opbudne
3die gången, som Protocollet och dhe till Kongl.
Rätten förr insände Upbudz Extracter utwisa.
 
För Assessoren Wälbne Hr Arfwed Hägerflycht, inteckna-
des En obligation, dat: d: 18 Sept: 1712 som des
frällsefogde Johan Stake gifwit på 332: dlr 25 öre
12 p. S:mt för någon ballance af des pro 1710 och
1711 under händer hafd opbörd af Wälbem.te Hr
Assessorens godz och frälsehe Räntor.
 
Upwistes En af Anders Haraldson gifwen obligation
på 120: dlr Smt Emot utsatt pant ½: hemanet
Långaskoug som i dhy till Creditorens Jons Nielsons
i Swynabärga säkerheet intecknas.
 
Sålunda wore rätt extraherat betyga
                     Daniel Lillienberg
                           
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12