Sunnerbo dombok 1712

Småprotokoll
SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12
846

Sunnerbo Härad

Häradzhöfdingen Wälborne Hr Daniel Lillienbergh  
af wäborne Jungfru Cathrina Ribbing frälsehem-
 
manet Ratary 1 flh till ½ bestående af 2 lb: ränt[..]
 
och ärlägger århrligen skatt 36 dlr St för 500 dlr
 
kiöpeskilling som brefwet d 15 martj 1712 innehåll
 
och ty opbiudes
1ste g.
   
Ceremoniemästaren wälborne Hr J: G: Sparvenfelt  
Sålt till häradhöfdingen Hr Daniel Lillienberg ¼
 


 
 
 
 
847
af frälsehemmanet Norra Bolmary som är 3 dlr 24 :/: S.
 
Räntar, för 40 dlr S: efter bref d 24 maj 1712 Opbiudes
1ste g.

Efterskrefne Jordedehlar i Elinge månßagd. har    
Jon Jonßon dersammastädes sig tillhandlat af
   
Swen Jonßon Hambn
4 sk.eland
 
Nilß Johanßon 2 sk.r  
Enkan Kirstin Gudmundzdotter i   Elinge 
9. Sk.r  
Karin Jonsdotter 6. Sk.r  
Kirstin Jonsdotter i Heshult 6. Sk.r  
Soldate hustrun Ingri Jonsdotter Ibm 2. Sk.r  
Pigan Swenborg Jonsdotter 2 [..] tillsammans  
31 sk.r Emot 150 dlr S: som med des andehl 4 skiäppeland
   
beräcknat ¼ding efter brefwetz lydelse d 1 Junj 1712
   
Opbiudes
  1ste g.

Pehr Soneßon i Röplösa å des, sampt des medarfwingars  
wägnar sålt till Nilß Månßon ¼ding i Söra Tunahult
 
för 120 dlr S: efter bref d 10 februarj 1712 Opb:s
1ste g.
   
Jnspectorskan i Gåery Britta månsdotter drufwa  
låter till lösen eller Verdering och fasta Opbiuda
 
Dommary ½ för 150 dlr S: och utj olsiö Capitahl 50 dlr
 
efter bref och pant förskrifning d 3 Novemb: 1708 som
 
worden d 4 octob: 1709 inteknat
1ste g.
   
Jöns Larßon Kiöpt af Elin och Kirstin Larsdotter 1/9dehl  
af hela Hökhulta gd. för 60 dlr S: efter bref d 1 octob:
 
1709. Opbiudes
1ste g.
 
Källa: SE/VaLA/03825/03/E VII AAC/12